Công tác bố trí sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 250

Lào Cai là tỉnh vùng cao, biên giới với 25 dân tộc chung sống; đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 66,2% dân số toàn tỉnh. Xác định vị trí, tầm quan tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số (DTTS) tại địa phương, Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Chỉ thị số 34-CT/TU, ngày 13/12/2013 về "Tăng cường quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh". Quán triệt, thực hiện Chỉ thị 34-CT/TU, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều chủ trương, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nói chung, đội ngũ cán bộ là người DTTS nói riêng, đến nay đội ngũ cán bộ người DTTS của tỉnh Lào Cai đã có những bước phát triển, cán bộ người DTTS được quan tâm, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để phát triển. Bằng việc triển khai đồng bộ các giải pháp từ quy hoạch, đào tạo, bố trí và sử dụng cán bộ đội ngũ cán bộ DTTS của tỉnh Lào Cai đã trưởng thành về mọi mặt, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị được nâng lên, cơ cấu hợp lý hơn; cán bộ lãnh đạo, quản lý người DTTS cơ bản được bố trí đồng đều ở các cấp, các ngành, các lĩnh vực nhất là ở địa phương, cơ sở.

Đến nay tổng số cán bộ, công chức, viên chức trong toàn tỉnh là 29.654 người, trong đó: Khối Đảng, đoàn thể 984 người, DTTS 252 người, chiếm 25,60%. Khối Nhà nước 28.670 người, DTTS 9.723 người, chiếm 33,91%; cán bộ công chức cấp tỉnh, cấp huyện 2.244 người, DTTS 354 người, chiếm 15,77%; viên chức 23.209 người, DTTS 7.390 người, chiếm 31,84%; cán bộ công chức cấp xã 3.217 người, DTTS 1.979 người, chiếm 61,51%. Số cán bộ DTTS tham gia cấp ủy tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 là 17/51 đồng chí, đạt 33,3%; số cán bộ DTTS tham gia cấp ủy cấp huyện, thị, thành ủy là 126/356 đồng chí, đạt 34,5%; tham gia cấp ủy cấp xã, phường, thị trấn là 1.258/1.962 đồng chí, đạt 64,1%; số cán bộ là DTTS diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý là 69/492 đồng chí, đạt 14%. Cán bộ người DTTS tham gia đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 là 28/55 người, đạt 50,9%; đại biểu HĐND huyện, thị xã, thành phố là 155/298 người, đạt 52%; đại biểu HĐND xã, phường, thị trấn là 2.225/3.218 người, đạt 69,1%.

Thực hiện tốt việc đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ DTTS nên tỷ lệ cán bộ, công chức người DTTS của tỉnh tăng lên hàng năm; trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ, công chức người DTTS ở các cấp có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản đạt tiêu chuẩn, ngạch công chức; số cán bộ, công chức người DTTS có trình độ trên chuẩn ngày càng nhiều, trong đó có cả cán bộ có trình độ cao (thạc sĩ, tiến sĩ). Hình thành được đội ngũ cán bộ DTTS toàn diện trên các lĩnh vực từ tỉnh đến cơ sở. Đội ngũ cán bộ người DTTS đã có nhiều cố gắng vươn lên, phát huy bản lĩnh, phẩm chất, năng lực, có ý thức trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, góp phần vào hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của tỉnh

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên; việc sắp xếp, bố trí sử dụng cán bộ người DTTS trên địa bàn tỉnh còn những tồn tại, hạn chế, đó là: Tỷ lệ cán bộ, công chức DTTS hiện đã tăng lên về số lượng so với năm 2013, nhưng vẫn chưa tương xứng với tỷ lệ dân tộc của tỉnh; cán bộ người DTTS phân bổ không đồng đều ở các cấp, các ngành; chủ yếu đội ngũ cán bộ DTTS có tỷ lệ cao ở cấp xã; khối quản lý nhà nước về ngành kinh tế, khoa học, công nghệ có cán bộ DTTS còn thấp; số cán là người DTTS có trình độ chuyên môn cao như tiến sỹ, thạc sỹ, bác sỹ chuyên khoa còn ít.

Để tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch, sắp xếp, bố trí sử dụng và nâng cao chất lượng cán bộ người DTTS đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, các cấp, các ngành cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

Một là, tiếp tục chỉ đạo quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị 34-CT/TU, ngày 13/12/2013 của Tỉnh ủy về "Tăng cường công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai"; Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND, ngày 07/7/2014 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về ưu tiên tuyển dụng người dân tộc thiểu số vào các cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 241/KH-UBND, ngày 8/9/2016 của UBND tỉnh về triển khai Đề án “Phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới”.

Hai là, làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, chú trọng quy hoạch cán bộ là người DTTS, trong đó khâu đánh giá cán bộ người DTTS trước khi bổ sung vào quy hoạch là cần thiết; thực hiện tốt công tác luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng theo quy hoạch đảm bảo cơ cấu dân tộc trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương cho hợp lý, nhằm phát huy khả năng công tác và cống hiến.

Ba là, thực hiện tốt các chính sách đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ người DTTS, nghiên cứu những chính sách đặc thù của địa phương để hỗ trợ, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ DTTS có cơ hội, môi trường thuận lợi tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng phải dựa trên quy hoạch, kế hoạch cụ thể gắn với nhu cầu sử dụng của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Bốn là, nghiên cứu, làm tốt công tác luân chuyển, điều động cán bộ, sắp xếp cán bộ lãnh đạo là người DTTS nhằm đảm bảo các cơ quan, đơn vị, địa phương có tỷ lệ cán bộ, công chức và cán bộ lãnh đạo, quản lý là người DTTS hợp lý.

Vũ Chung
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 1,346
  • Trong tuần: 2,737
  • Tất cả: 626,605
Đăng nhập