Một số kết quả đạt được trong thực hiện Quy chế dân chủ trên địa bàn huyện Bảo Yên
Lượt xem: 158

Trong những năm qua, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện Bảo Yên triển khai sâu rộng và thực sự đi vào cuộc sống. Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện dân chủ cơ sở được xây dựng, hoàn thiện; chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND- UBND các cấp ngày càng được nâng cao; công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đối với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được chú trọng, qua đó góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn huyện tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ về Thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”, Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động”. Thường xuyên, củng cố kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ; xây dựng và ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệu vụ cho các thành viên. Hàng năm Ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở, trong năm 2021 đã thành lập các đoàn kiểm tra đối với 03 cơ quan và 08 đảng ủy xã; định kỳ tổ chức, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm quá trình lãnh đạo, chỉ đạo đối với việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường công tác tiếp xúc đối thoại trực tiếp với Nhân dân; thông qua tiếp xúc đối thoại, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, dự án của địa phương được thông tin đến người dân đầy đủ, kịp thời.

Cấp ủy, chính quyền đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Gắn thực hiện quy chế dân chủ với cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế “Một cửa” liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 100% thủ tục hành chính được công bố đã được đăng tải trên cổng dịch vụ hành chính công của tỉnh và cổng thông tin điện tử của huyện; danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính được niêm yết, công khai tại bộ phận “Một cửa” cấp huyện, cấp xã đầy đủ, rõ ràng, dễ khai thác, dễ tiếp cận, thuận lợi cho Nhân dân khi có nhu cầu. Việc tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận “Một cửa” được thực hiện nhanh gọn, đúng trình tự thủ tục theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân đến giao dịch, được công dân đánh giá cao về thái độ làm việc và tinh thần phục vụ; trong năm 2021 đã tiếp nhận 27.407 hồ sơ, đã giải quyết 27.276 hồ sơ, đang giải quyết 131 hồ sơ.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã chủ động tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đối với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được thể hiện rõ nét trong công tác tuyên truyền việc thực hiện QCDC và triển khai thực hiện quy chế dân chủ tại các xã, thị trấn trong các cơ quan Nhà nước; tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận, các phong trào thi đua yêu nước, như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; hỗ trợ làm nhà “Mái ấm tình thương”, nhà “Đại đoàn kết”, nhà nhân ái; tổ chức các hoạt động ra quân tình nguyện hưởng ứng “Chiến dịch tình nguyện mùa đông” và “Xuân tình nguyện năm 2021”; “Tháng thanh niên”, công trình “Thắp sáng đường quê”, xây dựng tuyến đường hoa... Vận động Nhân dân tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với số tiền và hiện vật trên 1,4 tỷ đồng. Thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”, “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”; trong năm 2021, đã thành lập các đoàn giám sát việc cấp phát quà và thực hiện các chế độ chính sách an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán; giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đối với 17/17 xã, thị trấn. Tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân theo Quy chế số 17-QC/TU, ngày 04/12/2019 của Tỉnh ủy về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo, tập trung vào các nội dung như: Công khai các dự án trọng điểm trên địa bàn; công trình đầu tư về xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất; rà soát điều tra hộ nghèo, vay vốn phát triển sản xuất; các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, bảm hiểm y tế cho người nghèo, trợ cấp cho hộ nghèo, trẻ mồ côi, người cao tuổi....; các nội dung trên Nhân dân đều được thông tin, được bàn bạc dân chủ, trực tiếp quyết định và triển khai thực hiện đạt kết quả tích cực. Đặc biệt, thực hiện Pháp lệnh 34 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới đã tạo động lực làm thay đổi mạnh mẽ bộ mặt của các xã, thị trấn trên nhiều phương diện; quy chế dân chủ đã tạo ra những tác động rộng lớn trong việc huy động nguồn lực từ Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới; trong năm 2021, đã vận động Nhân dân  hiến 49.360m2 đất, 40.986 ngày công lao động, đóng góp tiền mặt và vật liệu xây dựng với số tiền trên 15 tỷ đồng, đổ được 101,57 km đường bê tông xi măng, mở mới và giải đá cấp phối 22,2 km; xây dựng mới 746 nhà tiêu hợp vệ sinh; 100 chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh; 1.073 hố đựng rác; xây dựng 13 mô hình nhà sạch, vườn đẹp; 8,15 km đường hoa nông thôn; xây dựng 28,55 km đường điện thắp sáng làng quê...

Các cơ quan hành chính, sự nghiệp trên địa bàn huyện đã nghiêm túc quán triệt triển khai Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị đã xác định rõ trách nhiệm của mình trong việc thực hiện dân chủ của cơ quan; các nội dung như: Kế hoạch, nhiệm vụ công tác, kinh phí tài chính, các khoản mua sắm, các khoản thu chi cũng như các chế độ chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức và người lao động đều được công khai và thông tin đầy đủ. Hàng năm các cơ quan, đơn vị, sự nghiệp công lập đã tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; nội dung tập trung vào việc cải cách hành chính, công khai đơn giản hoá các thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; sửa đổi nội quy làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ; qua đó cán bộ, công chức đã phát huy dân chủ trong việc tham gia xây dựng và quyết định những vấn đề trực tiếp liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của mình.

Việc triển khai quy chế dân chủ trong doanh nghiệp tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Giám đốc các doanh nghiệp đã chủ động tổ chức hội nghị người lao động để công khai các nội dung về kế hoạch sản xuất kinh doanh, nội quy, quy chế hoạt động, công khai về tài chính, chế độ chính sách của Nhà nước với người lao động; phát huy tốt quyền làm chủ của công nhân, người lao động trong việc tham gia đóng góp ý kiến xây dựng nội quy, quy chế an toàn lao động, bảo đảm chính sách, quyền lợi của người lao động trước khi ban giám đốc quyết định thực hiện. Các doanh nghiệp đã xây dựng quy chế phối hợp giữa ban giám đốc với ban chấp hành công đoàn; phát huy vai trò của ban thanh tra nhân dân, công đoàn trong việc tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện quy chế dân chủ trên địa bàn huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở có lúc chưa thường xuyên, kịp thời; hiệu quả hoạt động giám sát của ban thanh tra Nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng, tổ hoà giải khu dân vẫn còn hạn chế về trình độ và năng lực; công tác phối hợp tổ chức thực hiện quy chế dân chủ gắn với thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới giữa các cấp, các ngành ở một số lĩnh vực chưa đồng bộ và chặt chẽ; việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở một số doanh nghiệp vẫn còn hạn chế. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ trong thời gian tới, các cấp, các ngành cần qua tâm thực hiện một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/1/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Kế hoạch số 18-KH/TU, ngày 04/3/2016 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận 120-KL/TW. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên và Nhân dân trong việc thực hiện quy chế dân chủ. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục hành chính; tăng cường tiếp xúc đối thoại, quan tâm giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Nhân dân, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư, Ban thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, tổ hòa giải ở cơ sở. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của Nhân dân. Tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình...

Xuân Định
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 1,451
  • Trong tuần: 2,842
  • Tất cả: 626,710
Đăng nhập