Một số kết quả thực hiện công tác dân vận của đảng bộ huyện Bắc Hà trong năm 2021
Lượt xem: 169
Năm 2021, công tác dân vận của Đảng bộ huyện tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Các cấp uỷ, tổ chức đảng đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động, kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Hà thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV về công tác Dân vận; chương trình công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ, công tác tôn giáo, tiếp xúc đối thoại với Nhân dân năm 2021. Chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XI) “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về “Công tác dân tộc trong tình hình mới; Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị khoá X về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Chỉ đạo sơ, tổng kết kịp thời, có chất lượng các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng về công tác dân vận.

 Xây dựng và ban hành kế hoạch tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân cải tạo tập quán lạc hậu trong việc cưới, việc tang, lễ hội và trong sinh hoạt đời sống trên địa bàn huyện Bắc Hà giai đoạn 2021-2025; kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/HU, ngày 31/12/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về tiếp tục đổi mới công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền vận động trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021-2025; kế hoạch triển khai thực hiện Đề án số 17-ĐA/TU, ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai về nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền vận động tỉnh Lào Cai về lĩnh vực công tác dân vận giai đoạn 2020‑2025 và năm 2021; kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 16 -CT/TU, ngày 02/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Lào Cai; kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua xây dựng mô hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 - 2025.

Chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền tăng cường nắm tình hình Nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện 18 đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XVI); 11 đề án trọng tâm, 04 nghị quyết và 03 kế hoạch chuyên đề của Chấp hành Đảng bộ huyện (khoá XXIV), đặc biệt 04 lĩnh vực đột phá của huyện giai đoạn 2021-2025. Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Chỉ thị 04-CT/HU, ngày 20/11/2020 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội” và “Quy định về Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền”.

Đẩy mạnh công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp theo Quy chế số 17-QC/TU, ngày 04/12/2019 của Tỉnh ủy; năm 2021, đã tổ chức có 61 cuộc tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp (cấp huyện 09 cuộc, cấp xã, thị trấn 52 cuộc) với 4.675 người tham gia. Các ý kiến, kiến nghị đã được chủ trì tiếp thu và cơ bản được giải đáp tại Hội nghị, một số vấn đề không thuộc thẩm quyền đã kiến nghị các cấp, các ngành có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Việc thực hiện Quy chế dân chủ gắn với việc thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong tiếp dân, đối thoại trực tiếp với Nhân dân và xử lý những phản ứng kiến nghị của dân được quan tâm chú trọng.

Chính quyền, cơ quan nhà nước các cấp tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện các giải pháp về an sinh xã hội, tháo gỡ khó khăn cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp và người lao động. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”, Chỉ thị số 18-CT/TU, ngày 15/9/2016 của Tỉnh ủy Lào Cai về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp tỉnh Lào Cai”. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp huyện giải quyết được công khai trên trang thông tin điện tử, đồng thời được niêm yết, công khai tại nơi tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thường xuyên kiểm tra, thanh tra công vụ, tổ chức tiếp công dân, phát huy vai trò của người đứng đầu trong việc đối thoại với nhân dân; trong năm 2021 đã kiểm tra 15 cơ quan đơn vị; tổ chức 06 cuộc tiếp xúc đối thoại của thường trực UBND huyện với các hộ dân liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng đường vành đai 2, về phương án sắp xếp chợ văn hoá Bắc Hà...

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ trì hiệp thương, giới thiệu người ứng cử vào đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh Lào Cai; vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân thực hiện tốt quyền công dân; tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 với với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 100%. Kêu gọi nhân dân, đoàn viên, hội viên quyên góp ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19 với số tiền trên 600 triệu đồng. Tiếp tục triển khai các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Trong năm 2021, đã tổ chức giám sát việc thăm hỏi, tặng quà trong dịp Tết Nguyên đán đối với 19/19 xã, thị trấn; giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tham gia phản biện vào 40 dự thảo văn bản của cấp uỷ, chính quyền (trong đó 05 văn bản của cấp huyện, 35 văn bản cấp xã). Tham gia các hoạt động phong trào xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục ổn định công tác tổ chức, củng cnâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; năm 2021, MTTQ huyện đã chỉ đạo kiện toàn 04 chức danh chủ tịch, 03 phó chủ tịch MTTQ xã; Hội Nông dân huyện đã củng cố, kiện toàn 01 chức danh phó chủ tịch Hội nông dân huyện, chỉ đạo kiện toàn 05 chức danh chủ tịch và 03 phó chủ tịch hội nông dân xã; Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã kiện toàn 01 phó chủ tịch Hội phụ nữ huyện và chỉ đạo kiện toàn 05 chủ tịch hội phụ nữ cấp xã...

Lực lượng vũ trang đã chủ động, tích cực tham gia cùng với ngành y tế và các cấp, các ngành phòng, chống dịch bệnh Covid-19, làm tốt công tác cách ly những người từ vùng có dịch. Cùng với công tác phòng, chống dịch bệnh, các lực lượng vũ trang trên địa bàn đã làm tốt công tác dân vận: Lực lượng công an tiếp tục nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở; tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phối hợp giải quyết tốt các vấn đề phát sinh tại cơ sở. Lực lượng quân đội tăng cường hoạt động dân vân tại cơ sở, huy động cán bộ và dân quân giúp Nhân dân làm được 2,5 km đường bê tông liên thôn; đào đắp tu sửa 3 km đường liên thôn; nạo vét hơn 2 km kênh mương nội đồng...

Ban Dân vận huyện ủy đã tham mưu, theo dõi nắm chắc tình hình Nhân dân trước trong và sau Đại hội XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tham mưu Huyện uỷ chỉ đạo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TU, ngày 30/10/2017 của Tỉnh ủy Lào Cai về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai”; sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 15/7/2016 của Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người cao tuổi”; báo cáo kết quả 07 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TU, ngày 28/3/2014 của Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Lào Cai”; báo cáo kết quả 08 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU, ngày 13/12/2013 về “Tăng cường công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai”. Tham mưu ban hành Kế hoạch thực hiện Quy chế tiếp xúc đối thoại trực tiếp với Nhân dân năm 2021; kế hoạch tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân cải tạo tập quán lạc hậu trong việc cưới, việc tang, lễ hội và trong sinh hoạt đời sống trên địa bàn huyện Bắc Hà giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án số 17-ĐA/TU, ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai về nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền vận động tỉnh Lào Cai về lĩnh vực công tác dân vận giai đoạn 2020‑2025 và năm 2021; Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua xây dựng mô hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 16-CT/TU, ngày 02/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Tham mưu tổ chức 3 hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Thường trực Huyện ủy với đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện; với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục; với các tập thể, cá nhân sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực thương mại, dịch vụ, nông nghiệp trên địa bàn... Phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức các Hội nghị tuyên truyền trực tiếp với Nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021; Phối hợp với UBND huyện, Phòng Dân tộc, Trung tâm Y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức đánh giá kết quả phối hợp giai đoạn 2016-2020, ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025; Phối hợp với Phòng Giáo dục, Trung tâm Y tế huyện tổ chức tập huấn công tác vận động quần chúng cho đội ngũ giáo viên, nhân viên y tế tại thôn, bản...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên công tác dân vận của đảng bộ huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Việc triển khai thực hiện một số cuộc vận động, phong trào thi đua còn mang tính hình thức, thiếu tính bền vững; việc nắm tình hình và tham mưu giải quyết, xử lý những vấn đề phức tạp phát sinh trong nội bộ Nhân dân, nhất là vấn đề dân tộc, tôn giáo của một số cấp ủy cơ sở có lúc, có việc chưa kịp thời; công tác xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ cốt cán trong Mặt trận Tổ quốc các tổ chức chính trị - xã hội chưa thật sự hiệu quả... Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn huyện thời gian tới cần thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp, đó là: Tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị trên địa bàn về công tác dân vận; thực hiện có hiệu quả công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn; xây dựng, triển khai thực hiện tốt các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng theo hướng thực chất, hiệu quả; tăng cường giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đẩy mạnh giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; giải quyết kịp những vấn đề phát sinh liên quan đến vấn đề dân tộc, tôn giáo tại cơ sở.

Xuân Định
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 38
  • Hôm nay: 1,271
  • Trong tuần: 2,662
  • Tất cả: 626,530
Đăng nhập