Công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn thị xã Sa Pa
Lượt xem: 177

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của  Ban Thường vụ, Thường trực  thị ủy Sa Pa, Ban Dân vận thị ủy tham mưu xây dựng và ban hành Chương trình công tác năm 2021 để tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, công tác tôn giáo, chỉ đạo các cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng của các tầng lớp nhân dân. Củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy cơ quan đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tiếp xúc đối thoại trực tiếp với Nhân dân năm 2021 để thực hiện theo Quy chế số 17-QC/TU, ngày 04/12/2019, của Tỉnh uỷ Lào Cai về việc tiếp xúc, đối thoại trực với Nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 49-CT/TW, ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư về “tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”, Quyết định số 217, 218 về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Triển khai và thực hiện tốt quyết định 290, 123 và Chỉ thị 18-NQ/TU, ngày 15/9/2016 của Tỉnh ủy về tăng cường và đối mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước; Nghị quyết 18-NQ/TU, ngày 07/10/2013 của Tỉnh ủy thực hiện NQTW7 (khóa XI) "về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới ”... Tổ chức giao ban thường kỳ giữa Thường trực Thị ủy, các ban xây dựng đảng, Văn phòng  thị  ủy và Trung tâm BDCT thị xã với MTTQ và các đoàn thể thị xã  để  nắm bắt tình hình hoạt động qua đó tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để lãnh chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền, vận động trong tình hình mới....  Chỉ đạo Ban Dân vận phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp tăng cường đi cơ sở, nắm tình hình cơ sở. Tổ chức giao ban thường kỳ giữa Thường trực thị ủy, các ban xây dựng đảng, văn phòng  thị  ủy và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã với MTTQ và các đoàn thể thị xã  để  nắm bắt tình hình hoạt động qua đó tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để lãnh chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền, vận động trong tình hình mới.

Cùng với đó, công tác dân vận của chính quyền, lực lượng vũ trang và phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận với các cơ quan, tổ chức hệ thống chính trị, đã đạt được kết quả trên các nội dung như:

Công tác dân vận của các cơ quan dân cử: Hội đồng nhân dân thị xã, thường xuyên quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng và các văn bản về công tác dân vận cho các đại biểu HĐND các cấp. Thông qua các đợt tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp  để thể chế hóa đường lối, chủ trương, chỉ thị nghị quyết  của Trung ương, của Tỉnh, của thị xã về công tác Dân vận của đảng, xem xét quyết định những vấn đề quan trọng trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác giám sát tình hình giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND; giám sát việc triển khai thực hiện các quy định của đảng, nhà nước liên quan đến quyền, lợi ích của nhân dân, đồng thời trú trọng nâng cao các cuộc tiếp súc cử tri, tập hợp ý kiến, tâm tư nguyện vọng và những yêu cầu chính đáng của Nhân dân được báo cáo trước các kỳ họp. Tham gia lãnh, chỉ đạo công tác  bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; công tác phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn đạt kết quả.

Công tác dân vận của chính quyền: Chính quyền các cấp, các cơ quan nhà nước đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, của Thị xã để thực hiện công tác dân vận, trọng tâm là thực hiện những giải pháp chủ yếu điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 114-KL/TW; Chỉ thị 16 - CT/TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”. Chỉ thị số 18-CT/TU, ngày 15/9/2016 của Tỉnh ủy về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp. Kế hoạch số 164/KH-UBND, ngày 11/6/2021 của UBND tỉnh Lào Cai và Kế hoạch số 187/KH - UBND, ngày 26/6/2021 của UBND thị xã Sa Pa về thực hiện công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước và thực hiện tốt năm “ Dân vận khéo”  trên địa bàn thị xã Sa Pa. Tăng cường các biện quản lý thị trường, kiểm soát dịch bệnh cho người và gia súc, vệ sinh an toàn thực phẩm, tiến hành các hoạt động kích cầu để phát triển Du lịch và chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ tốt cho sản xuất, đảm bảo an toàn giao thông, chỉ đạo làm tốt công tác phòng chống cháy rừng, phòng chống cháy nổ, theo quy định. Triển khai thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo tết cho các đối tượng chính sách trên địa bàn (tặng quà và thăm hỏi các đối tượng chính sách, hộ nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp tết nguyên đán năm 2021); trao quà đến tận tay người dân với tổng kinh phí 2.255.600.000 đ từ nguồn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh và ngân sách thị xã. Ban hành văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành trên địa bàn thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19; Triển khai Kế hoạch số 250-KH/UBND ngày 21/7/2021 thực hiện Nghị quyết số 68-NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính Phủ và Quyết định số 23/2021-QĐ/TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động khó khăn do đại dịch Covid-19. Chỉ đạo hướng dẫn nhân dân thực hiện sản xuất  đúng thời vụ; vận động nhân dân áp dụng khoa học, công nghệ, đưa các loại giống cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm dịch, kiểm soát việc vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19.

Công tác dân vận của lực lượng vũ trang: Chủ động làm tốt công tác dân vận, sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng nhân dân, duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, vận động công dân tham gia nhập ngũ để xây dựng và bảo vệ tổ Quốc đạt 100% KH, nắm chắc tình hình nhân dân, triển khai các kế hoạch, hướng dẫn, Chương trình, hành động và kết luận của các cấp uỷ Đảng về thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, triển khai kế hoạch huấn luyện chiến đấu cho 16 xã, phường và 11 đơn vị Tự vệ theo đúng kế hoạch. Phối hợp tuyên truyền cho nhân dân trên địa bàn tham gia thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp Luật nhà nước, đồng thời cảnh giác trước những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm chống phá Cách mạng trong tình hình hiện nay. Tiếp tục triển khai, thực hiện mô hình "Dân vận khéo" trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đồng thời phối hợp xử lý, giải quyết tốt các vụ việc ngay tại cơ sở, không để xảy ra điểm nóng; làm tốt công tác nắm tình hình, bảo vệ  an ninh trật tự trong các dịp lễ, tết.....

Công tác dân vận của các cơ quan tư pháp:  Các cơ quan Tư pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các buổi tuyên truyền, giáo dục pháp Luật, hướng dẫn nhân dân về các thủ tục khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn đúng quy định. Chỉ đạo thực hiện và quản lý tốt hoạt động trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, cải cách tư pháp thực hiện tranh tụng tại phiên tòa, đảm bảo công tác điều tra, xét xử, đúng người, đúng tội, đúng pháp Luật. Làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo cho nhân dân đúng quy định đề ra.

Năm 2021, công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục được  các cấp ủy quan tâm chỉ đạo , thực hiện có hiệu quả việc nắm bắt tình hình nhân dân trước trong và sau Đại hội XIII của Đảng và cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Công tác dân vận từ thị xã đến các đơn vị cơ sở, các xã, Phường tiếp tục có sự đổi mới sát với tình hình thực tế đạt được kết quả đáng kể, các phong trào thi đua yêu nước nhất là phong trào thi đua dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện sâu rộng, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả việc đổi mới nội dung, phương thức vận động quần chúng. Công tác dân tộc, tôn giáo thực hiện quy chế dân chủ được quan tâm thực hiện đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của nhân dân. Tổ chức bộ máy cán bộ và chất lượng hoạt động của hệ thống dân vận từng bước được kiện toàn nâng cao, bám sát yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị, củng cố vững chắc mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, Khối đại đoàn kết dân tộc được tăng cường và giữ vững, tạo sự đồng thuận xã hội góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội trên địa bàn.

   Tuy nhiên, công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy về chủ trương, lãnh đạo công tác  vận động quần chúng ở một số lĩnh vực còn hạn chế; việc nắm bắt tình hình, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, tư tưởng nhân dân ở một số nơi chưa kịp thời.Bên cạnh đó  Đời sống của một bộ phận nhân dân vẫn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ nghèo vẫn còn cao, khoảng cách mức thu nhập giữa thành thị và nông thôn chưa được thu hẹp; tình hình an ninh nông thôn còn tiềm ẩn; TTATXH, các hoạt động lợi dụng tôn giáo, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp. Việc cải tạo các tập quán lạc hậu trong đồng bào các dân tộc chuyển biến còn chậm, chưa bền vững. Nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp cơ sở trong việc tập hợp đoàn viên, hội viên còn hạn chế, một số hoạt động chưa có tính thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia; vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân trong việc tham gia quản lý xã hội, giám sát còn hạn chế, việc thực hiện Quy chế dân chủ có nơi còn mang tính hình thức.

Qua đó, công tác dân vận của Đảng bộ thị xã Sa Pa đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, cụ thể:

1. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa đảng với nhân dân, củng cố liềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động về công tác dân vận.

2. Chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng về công tác dân vận, Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới gắn với “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần tích cực thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

3. Thực  hiện tốt công tác dân vận của các cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp theo kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương ( khoá XI) trọng tâm là: đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, thực hiện nghiêm túc công khai, minh bạch thủ tục hành chính.

4. Tiếp tục tham mưu kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy, cán bộ dân vận, thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác dân vận. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận của Đảng, đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận đối với vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo; tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo ngay từ cơ sở, không để xảy ra “điểm nóng”.

5. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng; đẩy mạnh giám sát phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.. Chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu cho cấp ủy, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

6. Tham mưu cho thị ủy tổ chức, triển khai sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng về công tác dân vận. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng về công tác dân vận./.

Thảo Nguyên
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 1,228
  • Trong tuần: 2,619
  • Tất cả: 626,487
Đăng nhập