Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Lượt xem: 353

 Quán triệt Chỉ thị số 01 ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị, MTTQ Việt Nam và các TCTV xác định rõ việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là trọng tâm công tác trong năm 2021 và thường xuyên trong suốt cả nhiệm kỳ. Đại hội XIII của Đảng đã đề ra những quan điểm, chủ trương toàn diện về phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc ở một tầm cao mới, ngày càng hoàn thiện hơn, thể hiện nổi bật là việc bổ sung nội dung “dân giám sát, dân thụ hưởng” trong phương châm: “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Xác định rõ hơn mối quan hệ “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt” để nhân dân làm chủ.

 Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đưa nội dung tuyên truyền, nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai Nghị quyết được gắn kết, lồng ghép với các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, của dân tộc, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị cách mạng tiền bối; các bài viết của đồng chí Tổng Bí thư.

 Về xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Nét mới trong Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các TCTV là nội dung đã được cụ thể hóa phù hợp với đặc thù và gắn kết chặt chẽ với vai trò, nhiệm vụ của từng tổ chức; có các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đồng thời, có các phụ lục hoặc các chương trình, đề án tương ứng để triển khai thực hiện, xác định rõ lộ trình, yêu cầu sản phẩm, thời gian triển khai và thời gian hoàn thành. Yêu cầu đôn đốc, kiểm tra, đánh giá sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, qua đó thể hiện quyết tâm hành động của MTTQ Việt Nam và các TCTV nhằm sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam và các TCTV tiếp tục triển khai quyết liệt việc thực hiện, cụ thể hoá các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc, về MTTQ Việt Nam và các TCTV. Tiếp thu, triển khai các chỉ đạo và Lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư (ngày 29/7/2021) gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19. Trong đó, trọng tâm là:

          1. Chủ động, tích cực xây dựng và nâng cao hiệu quả chương trình phối hợp hành động; đồng thời phát huy tính sáng tạo của mỗi tổ chức để tập hợp các thành viên, hội viên, đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động Nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và đối ngoại nhằm hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

2. Căn cứ vào các quy định của pháp luật, MTTQ và các TCTV chủ động xây dựng chương trình phối hợp công tác với Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ để kịp thời thể chế, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII để vận động nhân dân, hội viên, đoàn viên thực hiện.

3. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tập hợp quần chúng, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của hội viên, đoàn viên, cử tri và nhân dân để tổng hợp, phản ánh đến các cấp uỷ đảng, chính quyền, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét giải quyết, đáp ứng mong đợi của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội; đồng thời bám sát, "theo đến cùng" những sự việc có ảnh hưởng sâu rộng trong phạm vi lớn, phấn đấu thực hiện phương châm Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra là: “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

4. Tăng cường triển khai thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội tập trung vào một số nội dung quan trọng, ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế - xã hội của đất nước như: Luật đất đai; các chương trình mục tiêu quốc gia; lập, thực hiện các Quỹ vận động, đóng góp ngoài ngân sách Nhà nước; góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và góp ý kiến xây dựng cơ quan Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

5. Tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận, cán bộ Đoàn, Hội các cấp, thực hành lời dạy của Bác: “Công tác Mặt trận vừa đoàn kết, vừa đấu tranh”, mỗi cán bộ Mặt trận “phải tích cực và phải chủ động giúp cấp ủy Đảng lãnh đạo công tác Mặt trận; phổ biến và thực hiện chính sách của Đảng về Mặt trận”, “làm việc phải kiên nhẫn, phải tha thiết với công tác Mặt trận”, “phải đi đường lối quần chúng, không được quan liêu mệnh lệnh và gò ép nhân dân”.

6. Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng các hoạt động đối ngoại nhân dân theo phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”.

Một số nhiệm vụ chủ yếu đến hết năm 2021: Trong bối cảnh cả nước đang dồn sức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống đại dịch Covid-19; quán triệt, triển khai thực hiện đưa Nghị quyết Đại hội Đảng XIII vào cuộc sống và nỗ lực cao nhất để thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại năm 2021 và 5 năm 2021-2025. Từ nay đến hết năm 2021, MTTQ và các TCTV nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tập trung cao độ cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực cao nhất phòng, chống đại dịch Covid-19.

2. Tùy theo tình hình diễn biến của dịch bệnh, MTTQ và các TCTV xây dựng kịch bản để chủ động tổ chức tốt các nhiệm vụ: (1) Vận động toàn xã hội hướng về Ngày vì người nghèo (17/10); (2) Tổ chức kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11); (3) Phối hợp tổ chức tốt khai giảng năm học mới 2021-2022, Ngày hội đưa trẻ tới trường;  (4) Thực hiện các nhiệm vụ còn lại đã được xác định trong kế hoạch năm 2021.

3. Tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tập trung vào những vấn đề nóng, liên quan trực tiếp đến quốc kế dân sinh.

4. Thực hiện tốt các Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội của các TCTV.

5. Quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác xây dựng Đảng, về phát triển kinh tế - xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Kết luận số 01của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chị thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

6. Đánh giá tổng kết công tác năm 2021, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Kế hoạch năm 2022. Đặc biệt là vận động Nhân dân, hội viên, đoàn viên đoàn kết, sáng tạo, thi đua tham gia phát triển kinh tế sau khi dịch bệnh được kiểm soát.

Trung Tuyến
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 1,338
  • Trong tuần: 2,729
  • Tất cả: 626,597
Đăng nhập