Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng
Lượt xem: 1119

Trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các Tổ chức thành viên (TCTV) đã tích cực, chủ động phối hợp tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều Chỉ thị, Nghị quyết, Đề án, các văn bản chỉ đạo quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực liên quan đến hoạt động của MTTQ Việt Nam và các TCTV, tạo cơ sở chính trị, pháp lý vững chắc, thuận lợi để MTTQ Việt Nam và các TCTV tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

 Bám sát Văn kiện Đại hội XII của Đảng, MTTQ Việt Nam và các TCTV đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nội dung, phương thức tập hợp có nhiều đổi mới; thông qua ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để tiếp cận nhanh, trực tiếp tới mọi thành phần, đối tượng trong xã hội; ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được quan tâm, đổi với về hình thức, nội dung tổ chức theo hướng thực chất, hiệu quả… Thông qua các hoạt động đã khơi dậy mạnh mẽ lòng tự hào, tự tôn dân tộc, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân với Đảng, Nhà nước; sự gắn bó, sẻ chia của đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

 MTTQ và các TCTV tổ chức triển khai nhiều phong trào thi đua, các cuộc vận động gắn với quyền, trách nhiệm của tổ chức mình, huy động được đông đảo các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Trong đó, đặc biệt chú trọng việc thường xuyên chăm lo hỗ trợ người nghèo, các gia đình chính sách, người có công với quyết tâm “không để ai bị bỏ lại phía sau” đã tạo sức lan tỏa rộng lớn trong xã hội. Trong 5 năm từ 2016 đến 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam 4 cấp đã vận động được 27.046 tỷ đồng; xây mới và sửa chữa 198.523 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo.

Năm 2020, đại dịch Covid-19 bùng phát, hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (ngày 30/3/2020) kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt, hiệu quả những chủ trương của Đảng và Nhà nước, những quyết sách quan trọng của Quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; MTTQ Việt Nam và các TCTV đã chủ động, tích cực thông qua các hoạt động tuyên truyền, vận động và giám sát công tác phòng, chống dịch từ cơ sở, phát huy hiệu quả vai trò của các Ban công tác Mặt trận phối hợp cùng “Tổ Covid cộng đồng” với tinh thần “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”. Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã 02 lần ra Lời kêu gọi "Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19"… Tính từ ngày 01/5/2021 đến ngày 30/7/2021, số tiền ủng hộ và đăng ký ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 thông qua hệ thống Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp bằng tiền là trên 6.854 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các TCTV đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, huy động được nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch.

MTTQ Việt Nam và các TCTV tham gia phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh. Để các văn kiện trình Đại hội thực sự là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các TCTV đã chủ động, nghiêm túc, tích cực tổ chức các hoạt động lấy ý kiến sâu rộng các tầng lớp nhân dân góp ý vào Văn kiện Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các TCTV đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và “Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018-2020”; đặc biệt, từ năm 2016, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các TCTV đã phát động và tổ chức Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”, qua đó tạo được hiệu ứng lan tỏa, góp phần cùng Đảng, Nhà nước thực hiện quyết liệt, mạnh mẽ cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

 Đối với công tác giám sát, phản biện xã hội, từ năm 2016 đến năm 2020, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chủ trì tổ chức 10 chương trình giám sát cấp Trung ương, tập trung vào những nội dung, lĩnh vực, vụ việc cử tri, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp quan tâm, bức xúc. Đề xuất với cấp ủy, phối hợp với chính quyền tổ chức định kỳ và đột xuất các cuộc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với Nhân dân, qua đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, giải tỏa bức xúc, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Mặt trận các cấp và các TCTV đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tham gia chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử.

Mặt trận và các TCTV không ngừng mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết hữu nghị và hợp tác quốc tế, thu hút được sự đoàn kết, ủng hộ của bạn bè và Nhân dân thế giới đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước.

 Hệ thống tổ chức và hoạt động của MTTQ và các TCTV đã được quan tâm xây dựng, hoàn thiện. Công tác phối hợp giữa Mặt trận, các TCTV với cơ quan nhà nước cùng cấp ngày càng chặt chẽ và hiệu quả. Công tác phối hợp và thống nhất hành động giữa các thành viên trong Mặt trận có sự đổi mới, phát huy được sức mạnh tổng hợp và đặc thù, thế mạnh của từng tổ chức. Hệ thống tổ chức bộ máy, cán bộ cơ quan chuyên trách, đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên của Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở được củng cố, nâng lên về chất lượng, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả hơn.

Kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua đó là: (1) MTTQ Việt Nam và các TCTV đã luôn nhận thức và chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để thích ứng với tình hình mới, nhằm tập hợp, đoàn kết các lực lượng và xây dựng đồng thuận xã hội, không ngừng củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; (2) Các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đổi mới, thi đua, lao động sáng tạo của Nhân dân và sự chung sức của cả cộng đồng tham gia phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng và phát triển đất nước; (3) Giám sát và phản biện xã hội đã trở thành hoạt động thường xuyên, trọng tâm và phát huy hiệu quả tích cực, nhiều nơi được đánh giá là hoạt động đột phá của công tác Mặt trận, góp phần khẳng định vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; (4) Vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được tăng cường; (5) Hoạt động đối ngoại Nhân dân của Mặt trận và các TCTV ngày càng mở rộng và đa dạng, cùng với công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước nâng tầm vị thế của đất nước trên trường quốc tế; (6) Bộ máy tổ chức, đội ngũ cán bộ của Mặt trận và các TCTV được củng cố; tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao về chất lượng, hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả nêu trên, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng vẫn còn một số hạn chế đó là: (1) Việc xây dựng chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và TCTV triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng ở một số nội dung còn chung chung, chưa lựa chọn được khâu đột phá để tổ chức triển khai thực hiện; (2) Công tác giám sát và phản biện xã hội; công tác kiểm tra và rà soát, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ ở một số tổ chức, địa bàn chưa sâu, thiếu thường xuyên, liên tục; (3) Một số nhiệm vụ trong quá trình thực hiện còn bộc lộ những hạn chế cần khắc phục.

Quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Thứ nhất, về nhận thức, cần xác định rõ việc xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng vừa là yêu cầu vừa là nguyên tắc căn bản đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với công tác của Mặt trận và hoạt động của các TCTV và đối với sự nghiệp xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thứ hai, quá trình triển khai thực hiện, Đảng đoàn, ban lãnh đạo Mặt trận và các TCTV cần bám sát quy định của Đảng, vừa làm vừa tổ chức rút kinh nghiệm, không cầu toàn, cũng không nóng vội.

Thứ ba, trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện phải có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, năng động, sáng tạo, tích cực và có kế hoạch cụ thể; thường xuyên phát huy tính chủ động, tích cực tham gia của các TCTV để tạo đột phá và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; thường xuyên kiểm tra, rà soát, đôn đốc; hiệp thương và thống nhất hành động, phân công nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc và các TCTV phải cụ thể, rõ việc, không chồng chéo.

Thứ tư, Mặt trận và các TCTV cần chủ động đề xuất với Đảng, phối hợp với chính quyền các cấp để xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách và nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ.

Trung Tuyến
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 1,344
  • Trong tuần: 2,735
  • Tất cả: 626,603
Đăng nhập