Ban Dân vận vận Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua năm 2021
Lượt xem: 178

Ban Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai hiện nay có 17 cán bộ, công chức và nhân viên; trong đó có 06 đồng chí là dân tộc thiểu số = 35,29%, 07 đồng chí là nữ = 41,17%; trình độ chuyên môn Tiến sĩ 01 đồng chí, thạc sỹ 02 đồng chí; Đại học 13 đồng chí; 08/17 đồng chí có trình độ cử nhân, cao cấp chính trị  = 47,05%; Trung cấp LLCT - HC 03/17 đồng chí = 17,64%. Bộ máy tổ chức của Ban gồm: Lãnh đạo Ban có 03 đồng chí; 03 phòng chuyên môn. Chi bộ cơ quan có 17/17 đảng viên, năm 2020 Hoàn thành tốt nhiệm vụ; có 3 tổ chức đoàn thể là: Công đoàn, Hội CCB (Liên các Ban Đảng Tỉnh ủy), Hội Chữ thập đỏ hàng năm luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% gia đình CBCC cơ quan đạt Gia đình văn hóa.

Ban có chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. Do đó, công tác thi đua của ngành tập trung thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong hệ thống chính trị, gắn với nâng cao năng lực, đổi mới nội dung phương thức vận động quần chúng và phong trào thi đua toàn diện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ chính trị hàng năm của đơn vị.

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng, cấp ủy, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung thi đua khen thưởng theo tinh thần các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, cơ quan Trung ương theo ngành dọc và các văn bản của Tỉnh uỷ và UBND tỉnh ban hành cụ thể: Thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ; Chỉ thị số 50-CT/TU, ngày 05/8/2019 của Tỉnh ủy Lào Cai về việc đẩy mạnh phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; Chỉ thị số 01/CT-UBND, ngày 25/01/2021 về việc phát động phong trào thi đua năm 2021 của UBND tỉnh Lào Cai; Kế hoạch số 26/KH-UBND, ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Lào Cai năm 2021; Kế hoạch số 07-KH/KTĐ, ngày 01/03/2021 về hoạt động của Khối thi đua các cơ quan Tỉnh uỷ năm 2021.

Căn cứ các văn bản về công tác thi đua, khen thưởng của trung ương, của tỉnh và khối thi đua các cơ quan Tỉnh ủy năm 2021, ngay từ đầu năm cấp ủy chi bộ và Ban Dân vận Tỉnh ủy đã xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch và các loại văn bản (22 văn bản của Chi bộ, của Ban Dân vận và tham mưu Tỉnh ủy ban hành) để tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; công tác khen thưởng của Ban Dân vận Tỉnh ủy và triển khai hoạt động của Khối Thi đua các cơ quan Tỉnh ủy năm 2021.

Đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước gắn với thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu, trình Tỉnh ủy Lào Cai ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 02/8/2021 về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Lào Cai”. Qua đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các Hội quần chúng tập trung thực hiện tốt nội dung chỉ thị nhằm khắc phục những hạn chế trong thời gian qua như: Việc một số nơi chậm triển khai, cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, của tỉnh; chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản của Đảng về công tác dân vận; việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân có nơi làm chưa tốt; công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết đơn thư có việc chưa kịp thời; công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp có nơi trong thực hiện nhiệm vụ còn nặng về biện pháp hành chính, chưa quan tâm công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục, giải thích; một số cơ quan, đơn vị chưa phân công lãnh đạo, cán bộ phụ trách dân vận theo Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về “Quy chế công tác Dân vận của hệ thống chính trị”. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội một số nơi hiệu quả chưa cao. Hoạt động của khối dân vận một số cơ sở chưa đổi mới, nhất là việc nắm tình hình Nhân dân, phát hiện và tham mưu cấp ủy đảng giải quyết các vấn đề nảy sinh ở cơ sở. 

Cấp ủy, lãnh đạo cơ quan đã quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể trong cơ quan duy trì các hoạt động theo kế hoạch đề ra; Ban chấp hành công đoàn đã duy trì tốt các hoạt động theo chức năng nhiệm vụ, vận động đoàn viên tham gia tích cực vào các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, các hoạt động do khối thi đua và công đoàn cấp trên phát động, làm tốt công tác thăm hỏi, giúp đỡ đoàn viên công đoàn ốm đau, hiếu, hỷ; động viên khích lệ đoàn viên, hội viên tích cực tham gia thi đấu thể thao do khối thi đua phát động, góp phần cùng với cơ quan chăm lo đời sống, tinh thần cho đoàn viên, hội viên. Cán bộ, hội viên Chữ thập đỏ, Cựu chiến binh trong cơ quan đã tích cực tham gia các phong trào hoạt động do cấp trên phát động, ủng hộ xây dựng quỹ nhân đạo, từ thiện, tham gia công tác tình nguyện giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn (tại xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát); Hội Chữ thập đỏ cơ quan duy trì chế độ thăm hỏi, trợ cấp cho 02 địa chỉ nhân đạo là Sinh viên Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai có hoàn cảnh khó khăn (Hỗ trợ mỗi cháu 300.000đ/tháng).

Ngay từ đầu năm, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã phát động phong trào thi đua toàn diện năm 2021 đến toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan. Đồng thời phát động thi đua các phong trào chuyên đề như: Tổ chức phát động thi đua trong toàn ngành Dân vận hướng tới kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2021); thi đua chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Lào Cai (01/10/1991- 01/10/2021); Xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII về công tác dân vận. Tích cực hưởng ứng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Ban Dân vận Tỉnh ủy thống nhất Ký giao ước thi đua giữa Thủ trưởng cơ quan với tổ chức Công đoàn cơ sở và các phòng chuyên môn. Có 02 tập thể phòng đăng ký Lao động xuất sắc, 01 phòng đăng ký tập thể lao động tiên tiến; 05 cá nhân đăng ký chiến sỹ thi đua cơ sở, 17 cá nhân đăng ký danh hiệu lao động tiên tiến. Trên cơ sở phát động thi đua của các cấp, Ban Dân vận Tỉnh ủy đăng ký: Cờ Ủy Ban nhân dân tỉnh Lào Cai với Ủy ban nhân dân tỉnh và Khối thi đua các cơ quan Tỉnh ủy.

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 312/KH-UBND ngày 10/10/2019 về triển khai phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2019-2025; Kế hoạch số 65- KH/BDVTU về triển khai phong trào thi đua "Cán bộ, công chức Ban Dân vận Tỉnh ủy thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025; Công văn số 706-CV/BDVTU, ngày 02/01/2020 đăng ký thực hiện phong trào thi đua Văn hóa công sở với UBND tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh và Khối thi đua. Các nội dung ký kết giao ước thi đua được cấp ủy, lãnh đạo cơ quan chỉ đạo sát sao, cùng với sự nỗ lực trong công tác của toàn thể cán bộ, công chức, các phong trào thi đua đã có sự phát triển, lan tỏa, đi vào chiều sâu, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, gắn phong trào thi đua với nhiệm vụ chính trị được giao.

Việc tham gia các hoạt động của Khối thi đua: Là thành viên Khối thi đua, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã chủ động, tích cực tham gia các hoạt động của Khối phát động; xây dựng các loại báo cáo, chương trình, kế hoạch hoạt động và văn bản tham gia ý kiến đảm bảo kịp thời, đúng quy định theo Quy chế hoạt động của Khối. Tham gia ký giao ước thi đua năm 2021 của Khối; đăng ký thi đua với UBND tỉnh và Khối thi đua năm 2021; tham gia ý kiến xây dựng kế hoạch hoạt động Khối thi đua Các cơ quan Tỉnh ủy năm 2021, Điều lệ Giải và tổ chức thành công Giải thể thao của Khối thi đua, giới thiệu điển hình tiên tiến đề nghị Khối biểu dương khen thưởng; lãnh đạo Ban và cán bộ tham mưu thi đua khen thưởng cơ quan dự đầy đủ hội nghị sơ, tổng kết hoạt động của Khối.

Trong năm tập thể và cá nhân là cán bộ công chức của Ban đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 01 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh công nhận 01 tập thể Danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc, tặng Bằng khen cho tập thể Ban Dân vận Tỉnh ủy trong đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh Lào Cai và 01 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua thường xuyên. Bên cạnh đó, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho 01 tập thể, 02 cá nhân điển hình tiên tiến trong đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Lào Cai.

Đặng Nguyệt
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 1,462
  • Trong tuần: 2,853
  • Tất cả: 626,721
Đăng nhập