Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ và công tác dân vận năm 2021
Lượt xem: 41

Chiều ngày 11/01/2022, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị, thành ủy tổng kết công tác tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ và công tác dân vận năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí: Hoàng Giang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo, Ban Chỉ đạo thực hiện quy dân chủ tỉnh; đồng chí Lý Thị Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; đồng chí Giàng Thị Dung - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo. Cùng dự có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo, Ban Chỉ đạo quy chế dân chủ tỉnh; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và lãnh đạo Ban Dân vận lực lượng vũ trang tỉnh.

Quang cảnh hội nghị 

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2021 Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo các cấp tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về tôn giáo; các nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng của nhân dân được các cấp, các ngành quan tâm giải quyết theo quy định của pháp luật, tạo được sự đồng thuận của chức sắc, tín đồ các tôn giáo; đồng bào có tôn giáo ngày càng tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại địa phương.

Đồng chí Lý Thị Vinh - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo CTTG, QCDC tỉnh

phát biểu khai mạc

 Đối với việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC): Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ, gắn việc thực hiện quy chế dân chủ với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVI và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025. Công tác đối thoại, tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo và những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân, doanh nghiệp tiếp tục được quan tâm giải quyết. Các cơ quan Nhà nước chú trọng xây dựng các quy chế, quy định thực hiện dân chủ gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC các cấp chủ động tham mưu cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện QCDC ở cơ sở. Việc thực hiện QCDC ở các loại hình cơ sở đã từng bước vào nề nếp, tác động tích cực đến công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền, đoàn thể quần chúng… góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đ/c Hoàng Giang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ tỉnh phát biểu chỉ đạo

Trong năm 2021, cấp ủy các cấp tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác dân vận. Hệ thống dân vận từ tỉnh đến cơ sở đã bám sát chương trình công tác, tích cực triển khai học tập, quán triệt xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; tích cực tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo công tác dân vận; trực tiếp tham mưu, chỉ đạo giải quyết những vấn đề nảy sinh liên quan đến công tác vận động quần chúng, thực hiện QCDC cơ sở, công tác dân tộc, tôn giáo; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chung tay xây dựng nông thôn mới; tích cực tham gia bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các cấp chính quyền tập trung phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 và đảm bảo an sinh xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu; quan tâm giải quyết những khó khăn, bức xúc trong nhân dân. Lực lượng vũ trang trong tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, bám địa bàn, tham mưu xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp nảy sinh. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; phong trào đã đi vào cuộc sống, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Huy động được nhiều nguồn lực và lực lượng tham gia công tác vận động quần chúng, nâng cao được nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong công tác dân vận của Đảng.

Thành viên BCĐ tỉnh phát biểu thảo luận

Tại Hội nghị các đại biểu ở các điểm cầu đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được trong thời gian qua, chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo tại các địa phương, cơ quan, đơn vị; đồng thời kiến nghị, đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ và công tác dân vận trong thời gian tới.

Đ/c Giàng Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả công tác dân vận trong năm qua; công tác dân vận đã góp phần quan trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đặc biệt trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2025 và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục nhân rộng các mô hình, điển hình "Dân vận khéo" phát huy hiệu quả; tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống tảo hôn; xây dựng và phát huy tốt vai trò của người có uy tín và lực lượng cốt cán trong đồng bào dân tộc thiểu số để làm công tác tuyên truyền, vận động.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ tỉnh đánh giá cao công tác tham mưu của cơ quan Thường trực, cùng các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và các cấp, các ngành trong thực hiện công tác tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ và công tác dân vận thời gian qua. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong năm 2022, Ban Dân vận các cấp bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận, công tác tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ, giải quyết những vấn đề bức xúc phát sinh; phương pháp tuyên truyền, vận động cần có nhiều đổi mới để đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Phát huy vai trò nòng cốt của công tác dân vận trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nắm chắc tình hình nhân dân, tham mưu giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; tăng cường công tác dân vận đối với đồng bào theo tôn giáo...

Xuân Định
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 891
  • Trong tuần: 1,860
  • Tất cả: 465,258
Đăng nhập