Tỉnh ủy Lào Cai sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị
Lượt xem: 306

Sáng 4/6, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tổng kết, trao giải cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu văn kiện đại hội Đảng. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến các điểm cầu Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy trong tỉnh. Đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự tại điểm cầu Trung tâm hội nghị tỉnh có các đồng chí: Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các đồng chí thường trực thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Ban Tổ chức, Ban giám khảo, các tập thể đoạt giải Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu văn kiến đại hội Đảng; các điển hình tiên tiến, những tấm gương trong học tập và làm theo Bác. Tại các điểm cầu địa phương có các đồng chí thường trực các huyện ủy, thị ủy; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội; các cá nhân được khen thưởng trong thực hiện Chỉ thị 05 và cá nhân đoạt giải Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu văn kiện đại hội Đảng.

 Chủ động từ công tác chỉ đạo của tỉnh

Để việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh tiếp tục đi vào nền nếp, trước khi có Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ động ban hành Quy định số 08-QĐ/TU, ngày 26/3/2016 về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Khi Chỉ thị số 05 được Bộ Chính trị ban hành, Tỉnh ủy đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh, ban hành kế hoạch giai đoạn, hằng năm về học tập và làm theo Bác; đánh giá kết quả thực hiện Quy định số 08-QĐ/TU, cập nhật một số nội dung mới của Chỉ thị 05, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, điều chỉnh, bổ sung và ban hành Quy định số 28-QĐ/TU, ngày 26/3/2018 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lào Cai (thay thế Quy định 08-QĐ/TU, ngày 26/3/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh). Từ năm 2016 đến năm 2021, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành 171 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo Bác để triển khai thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh; đưa việc học tập và làm theo Bác thành một nội dung trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV và nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp; triển khai học tập, quán triệt các chuyên đề toàn khóa và hằng năm; tổ chức cho cán bộ, đảng viên thực hiện cam kết nêu gương; kiểm tra, giám sát; xác định khâu đột phá trong học tập và làm theo Bác...Tương tự, ở cấp huyện, cấp cơ sở và các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong tỉnh đã bám sát yêu cầu của Trung ương, của Tỉnh ủy để triển khai thực hiện, với nhiều hình thức đổi mới, sáng tạo phù hợp với tình hình thực tế.

Chú trọng trong việc thực hiện cam kết nêu gương

Việc đăng ký nêu gương đã được các cấp ủy đảng chỉ đạo thực hiện sớm, nhiều đảng bộ đã chủ động, sáng tạo trong việc hướng dẫn thực hiện đăng ký nêu gương. Điển hình như Thành ủy Lào Cai chủ động xây dựng 4 mẫu đăng ký phù hợp với các đối tượng khác nhau; Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh hướng dẫn thực hiện thành 2 mẫu đăng ký; Huyện ủy Mường Khương ban hành Công văn hướng dẫn các cơ sở việc đăng ký nội dung học tập và kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện...Ở cấp cơ sở việc gương mẫu biểu hiện qua nhiều hình thức và mức độ khác nhau như nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; tăng cường đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với người dân, doanh nghiệp; tinh thần và thái độ phục vụ Nhân dân cùng với thực hiện cơ chế một cửa, cải cách hành chính tiếp tục được coi trọng...Đầu năm hàng năm, trên cơ sở bản cam kết nêu gương của cán bộ đảng viên, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tổ chức đăng ký cam kết gắn với thực hiện chuẩn mực đạo đức đã đề ra của cơ quan, đơn vị. Cuối năm kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện cùng với đánh giá việc thực hiện cam kết nêu gương, nhất là việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chi bộ, cơ quan chỉ ra. Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Quy định của Tỉnh ủy về học tập và làm theo Bác, toàn tỉnh đã có 245.859 lượt cán bộ, đảng viên đăng ký, cam kết nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, trong đó có 35.208 lượt cán bộ chủ chốt các cấp đăng ký.

Học và làm theo Bác ngày càng đi vào nền nếp

Trong những năm qua, việc học tập và làm theo Bác đã được tỉnh Lào Cai quan tâm thực hiện theo phương châm “trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể”. Việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh tiếp tục đi vào nền nếp, đạt được những kết quả tích cực; các yêu cầu của Trung ương tiếp tục được các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh cụ thể hóa, tổ chức thực hiện với tinh thần nghiêm túc, chủ động, sáng tạo; ngày càng xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, tập thể, cá nhân điển hình xuất sắc trong học tập và làm theo Bác được biểu dương, tôn vinh, nhân rộng.

Tỉnh ủy đã tổ chức 7 hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa và hàng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với sự tham gia của gần 3.960 lượt cán bộ, đảng viên. Các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW, Quy định của Tỉnh ủy và các kế hoạch hằng năm, kế hoạch chuyên đề của Tỉnh ủy về học tập và làm theo Bác. Việc tổ chức học tập cho đội ngũ cán bộ chủ chốt được triển khai kịp thời, nghiêm túc, bảo đảm tiến độ. Toàn tỉnh đã tổ chức 3.618 hội nghị với 240.335 lượt đại biểu tham dự; đưa nội dung học và làm theo Bác vào chương trình bồi dưỡng chính trị hè hằng năm với hơn 17.000 cán bộ quản lý, giáo viên các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, các cấp ủy trong tỉnh đã đưa nội dung học tập và làm theo Bác thành một nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; các cơ quan, đơn vị, đoàn thể xây dựng 8.240 chuẩn mực đạo đức để cán bộ, đảng viên học tập, rèn luyện; thực hiện đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị; xác định khâu đột phá, tạo sự chuyển biến cụ thể gắn với giải quyết một số vấn đề bức xúc, nổi cộm ở các địa phương; công tác tuyên truyền, giáo dục, biên soạn tài liệu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được quan tâm đẩy mạnh... Trong 5 năm, toàn tỉnh đã ghi danh 1.199 mô hình mới, tập thể điển hình và 2.322 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác...

Tiếp tục đổi mới việc học tập và làm theo Bác

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định, việc học tập và làm theo Bác đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh với những việc làm cụ thể, thiết thực, sáng tạo. Những kết quả đạt được cần tiếp tục phát huy và quan tâm khắc phục những tồn tại đã được chỉ ra.

Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05, thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy các cấp, hệ thống chính trị tiếp tục nêu cao tinh thần đổi mới nội dung và cách thức triển khai; thực hiện với tinh thần tự giác, chủ động, tận tâm, tận lực, trách nhiệm, tâm huyết, đạo đức. Cán bộ, đảng viên và người đứng đầu các cấp ủy đảng tăng cường chỉ đạo, quyết tâm, quyết liệt hơn nữa thực hiện tốt 3 nội dung Học – Làm – Nêu gương theo Bác, với 6 nhiệm vụ, đưa vào chương trình hành động, kế hoạch cụ thể những công việc hằng ngày của mình, lựa chọn những nội dung trọng tâm, đột phá triển khai thực hiện; nói ít, làm nhiều, hiệu quả cao nhất; đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, chủ động và tích cực phát hiện, tuyên truyền kịp thời gương người tốt, việc tốt học tập và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Cũng tại hội nghị, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 13 tập thể và 26 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hơn 191.800 lượt người tham gia Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu Văn kiện Đại hội Đảng trên internet

Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu Văn kiện Đại hội Đảng trên internet bắt đầu diễn ra từ ngày 01/3/2021 và được tổ chức thành 3 đợt: Đợt 1 từ 10 giờ ngày 1/3 đến 10 giờ ngày 12/3; đợt 2 từ 10 giờ ngày 15/3 đến 10 giờ ngày 26/3; đợt 3 từ 10 giờ ngày 29/3 đến 10 giờ ngày 9/4. Ban Tổ chức Cuộc thi đã thành lập đường dây nóng để giải đáp thắc mắc, hướng dẫn trực tiếp giúp nhiều tài khoản đăng ký và tham gia thi thành công. Nội dung thi đợt 1 và đợt 2 gồm các câu hỏi tìm hiểu về Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, các đề án, chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; đợt 3 gồm các câu hỏi tìm hiểu về Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Đối tượng tham gia dự thi gồm cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đang sinh sống, công tác và học tập trên địa bàn tỉnh Lào Cai (đối với học sinh phải từ 14 tuổi trở lên). Kết thúc 3 đợt thi đã thu hút 191.868 lượt người tham gia thi với 5.959.758 lượt thi, trong đó có 50.893 lượt đảng viên tham gia. Đặc biệt, Cuộc thi cũng nhận được sự quan tâm và tham gia thi của nhiều cán bộ, đảng viên, người dân tại một số tỉnh, thành phố như Hà Nội, Thái Bình, Yên Bái…

Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã công nhận và trao giải thưởng cho 21 cá nhân và 7 tập thể đạt thành tích cao trong cuộc thi. Đối với giải tập thể, giải Nhất thuộc về Đảng bộ huyện Bảo Thắng; giải Nhì thuộc về Đảng bộ huyện Bát Xát; giải Ba thuộc về Đảng bộ huyện Bảo Yên và Đảng bộ thành phố Lào Cai; giải Khuyến khích gồm các Đảng bộ huyện Văn Bàn, thị xã Sa Pa và Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh. Do hội nghị tổ chức trực tuyến, Ban tổ chức Cuộc thi ủy quyền cho thường trực các huyện ủy, thị ủy tại các điểm cầu đồng thời trao Giấy chứng nhận cuộc thi cho các cá nhân đoạt giải cùng thời điểm cấp tỉnh tổ chức trao giải.

Cuộc thi khẳng định quyết tâm, sáng tạo của Tỉnh ủy Lào Cai trong đổi mới công tác chính trị tư tưởng, ứng dụng công nghệ 4.0 nhằm nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, triển khai, đưa nghị quyết của Đảng vào thực tiễn. Lào Cai là một trong ít tỉnh, thành phố trong cả nước đi đầu, chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng được phần mềm của riêng mình phục vụ tổ chức các cuộc thi tìm hiểu trên nền tảng internet. Cuộc thi thực sự tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ tỉnh Lào Cai; kết quả chủ yếu của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội XIII của Đảng./.

Hoài Nam
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 846
  • Trong tuần: 1,815
  • Tất cả: 465,213
Đăng nhập