Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022
Lượt xem: 35

Sáng 13/1/2022, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện năm “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Ban Dân vận Trung ương; đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các bộ, ngành có liên quan và đại biểu tại 63 điểm cầu trong toàn quốc.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lào Cai

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lào Cai có đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Lý Bình Minh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cùng dự có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Ban Dân vận Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy.

Theo báo cáo đánh giá: Năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp, cùng với sự nỗ lực của hệ thống dân vận trong hệ thống chính trị, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, công tác dân vận tiếp tục có đổi mới về nội dung, phương thức và đạt nhiều kết quả tích cực. Các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai thực hiện nội dung công tác dân vận theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và đại hội Đảng các cấp gắn với việc thực hiện Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới". Các cấp ủy đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về công tác dân vận và triển khai thực hiện năm "Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở". Chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân theo Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị. Lãnh đạo chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; đoàn kết, chung tay khắc phục hậu quả lũ lụt và phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tăng cường chỉ đạo kiểm tra, giám sát, sơ, tổng kết việc triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, công tác dân tộc, tôn giáo...

Chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận chính quyền, nhất là triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương và tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân. Phát huy vai trò công tác dân vận trong công tác quy hoạch, thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn. Công tác dân vận của lực lượng vũ trang tích cực, chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện nhiệm vụ công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; nắm chắc tình hình địa bàn, tình hình nhân dân, kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chủ động ứng phó với tình hình dịch bệnh; nắm chắc tình hình đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; tham gia phối hợp giải quyết hiệu quả những vấn đề phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở. Công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có tôn giáo tiếp tục đạt được nhiều kết quả... Công tác dân vận của hệ thống chính trị đã góp phần quan trọng trong việc phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận trong nhân dân, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Thực hiện năm “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”, cấp ủy, tổ chức đảng tập trung quán triệt, tuyên truyền sâu rộng chủ trương của Đảng về phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân. Chính phủ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất xây dựng thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; tăng cường hoạt động của các cơ quan dân cử; xây dựng Chính phủ kiến tạo, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp trên cơ sở minh bạch, công khai với sự giám sát của người dân. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, trong đó có trách nhiệm, giám sát trách nhiệm của người đứng đầu… Thực hiện quy chế dân chủ có nhiều chuyển biến rõ nét: Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn ngày càng nền nếp; thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập có nhiều chuyển biến tích cực, phát huy tốt hơn quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc được chú trọng, hoạt động đối thoại có chất lượng hơn góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, bảo đảm đời sống người lao động và hoạt động của doanh nghiệp.

Các đại biểu tham luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tham luận nhiều nội dung, làm rõ thêm kết quả đạt được trong công tác dân vận năm 2021; chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của ngành, địa phương; đồng thời đề xuất, kiến nghị các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực tốt công tác dân vận thời gian tới.

 Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận, biểu dương những thành tích nổi bật của công tác dân vận, hệ thống  dân vận và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận trong năm 2021, đã góp phần quan trọng thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong phạm vi cả nước và từng địa phương, đơn vị. Để khắc phục những hạn chế, tồn tại, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2022, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đề nghị công tác dân vận của Đảng cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng và cả hệ thống chính trị theo hướng thiết thực, gắn bó mật thiết với cuộc sống của Nhân dân, lấy chất lượng cuộc sống, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng của các chính sách, năng lực, uy tín của cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra.                                                             

Xuân Định
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 1,022
  • Trong tuần: 1,991
  • Tất cả: 465,389
Đăng nhập