Kết quả công tác dân vận tháng 02 năm 2021 của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 59

Các cấp uỷ Đảng đã chỉ đạo Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp xây dựng chương trình công tác năm 2021, tăng cường nắm tình hình cơ sở, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành pháp luật, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tích cực lao động sản xuất; chuẩn bị các điều kiện để đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Chỉ đạo các cơ quan chức năng hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không ai bị bỏ rơi lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình cán bộ, người nghèo, cô đơn, không nơi nương tựa; thực hiện tốt các giải pháp về vấn đề an sinh xã hội, củng cố hệ thống chính trị, giữ vững an ninh và trật tự an toàn xã hội. Chỉ đạo triển khai 18 Đề án trọng tâm thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Chỉ đạo sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận.

Công tác Dân vận của các cơ quan dân cử, Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh thường xuyên quán triệt các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và các văn bản về công tác Dân vận cho các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thông qua tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp của các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân, thể chế hóa đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác dân vận bằng các văn bản quy phạm pháp luật và xem xét cho ý kiến, quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, bảo đảm đúng quan điểm Dân vận của Đảng trong các hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh; tham gia cùng chính quyền các cấp quan tâm chăm lo đời sống nhân dân ở địa phương trong dịp tết nguyên đán Tân sửu, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; nắm bắt tình hình thực tiễn và tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện theo dõi giám sát việc triển khai các nghị quyết kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh; việc trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, kiến nghị sau giám sát; tham gia lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tham gia chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước: UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt việc thăm hỏi, tặng quà cấp phát gạo cứu trợ cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo; tăng cường các biện quản lý thị trường, kiểm soát dịch bệnh người và gia súc, vệ sinh an toàn thực phẩm, chuẩn bị vật tư cho sản xuất nông nghiệp, đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, phòng chống cháy rừng, tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, Tết trồng cây. Xây dựng chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận năm 2021; thực hiện tốt công tác phối hợp với MTTQ và các đoàn thể qua các chương trình hoạt động theo quy chế. UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện giải quyết đơn thư và các kiến nghị của người dân, doanh nghiệp ngay tại cơ sở khi mới phát sinh, hạn chế thấp nhất tình trạng kiến nghị, khiếu nại vượt cấp, khiếu kiện đông người. Chú trọng quan tâm công tác sắp xếp và thông báo lịch tiếp công dân tại trụ sở trong dịp trước, trong, sau Tết nguyên đán Tân Sửu. Trong tháng, các cơ quan chức năng trong tỉnh đã tiếp công dân 179 lượt = 331 người đến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo (Trụ sở tiếp dân tỉnh tiếp 48 lượt = 183 người; Thanh tra tỉnh tiếp 2 lượt = 2 người; huyện, thành phố tiếp 128 lượt = 145 người; Sở, ngành 1 lượt = 1 người). Tiếp nhận 231 đơn (Trụ sở tiếp dân tỉnh 73 đơn; Thanh tra tỉnh 17 đơn; huyện, thành phố 133 đơn; sở, ngành 08 đơn), trong đó số đơn tiếp nhận trong kỳ 201 đơn, đơn kỳ trước chuyển sang 30 đơn, trong đó đơn đủ kiện xử lý 186 đơn.

Công tác dân vận của các cơ quan tư pháp: Đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm phiền hà cho nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cở nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ; tổ chức các buổi tuyên truyền, giáo dục pháp luật và ý thức tuân thủ pháp luật tới cán bộ, đảng viên và nhân dân trong ngành Tư pháp. Chỉ đạo thực hiện và quản lý tốt hoạt động trợ giúp pháp lý; tư vấn pháp luật. Thực hiện tốt cải cách tư pháp, thực hiện tranh tụng tại phiên tòa theo luật định, bảo đảm công tác điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để oan sai, để lọt tội phạm. Bảo đảm quyền tự do, dân chủ của công dân trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án theo đúng quy định của pháp luật. Giải quyết đúng thời hạn, đúng pháp luật công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tố tụng. 

MTTQ và các đoàn thể nhân dân chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức thành viên xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch năm 2021; tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đảng 3/2; tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các và công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Tăng cường các biện pháp nắm tình hình cơ sở, tích cực cùng với cấp uỷ và chính quyền tổ chức các hoạt động nhân đạo, thăm hỏi và tặng quà các gia đình chính sách, người có công, những hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các đồn biên phòng, các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021.

Lực lượng vũ trang trong tỉnh đã bám sát nhiệm vụ an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, tham mưu xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp nảy sinh. Quán triệt, triển khai Chỉ thị 681-CT/ĐU, ngày 8/10/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Biên phòng về lãnh đạo việc phân công đảng viên Đồn Biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới. Tăng cường các hoạt động kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các tổ, đội công tác dân vận trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở, kết hợp với huấn luyện, hành quân dã ngoại làm công tác dân vận giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo nhất là ở các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Ban Dân vận Tỉnh uỷ tham mưu Thường trực Tỉnh ủy: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU, ngày 30/10/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cấp ủy chính quyền các cấp trong việc phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; Báo cáo đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Kế hoạch số 18-KH/TU, ngày 04/3/2016 về tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 7/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC cơ sở. Tham mưu Ban chỉ đạo Công tác tôn giáo tỉnh xây dựng chương trình công tác tôn giáo năm 2021; đề xuất kiện toàn tổ giúp việc Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo.

Tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách tôn giáo tại cụm xã Trung Lèng Hồ, xã Nậm Chạc, huyện Bát Xát. Thăm, tặng quà cho các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân vận năm 2020 trên địa bàn tỉnh; thăm, tặng quà tại Đồn Biên phòng Bát Xát, Trịnh Tường, A Mú Sung, Y Tý, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 345, Đảng ủy các xã Nậm Chạc, A Lù thuộc huyện Bát Xát, Đồn Biên phòng Si Ma Cai, xã Bản Mế và thị trấn Si Ma Cai tại huyện Si Ma Cai. Tham gia hoạt động “Xuân biên cương” tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương. Tổ chức Hội nghị triển khai nội dung thực hiện chương trình phối hợp công tác năm 2021 giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, LLVT tỉnh, Sở Y tế, Sở giáo dục, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lào Cai. Báo cáo tình hình nhân dân trước, trong và sau Tết nguyên đán Tân Sửu 2021. Tổ chức phát động thi đua trong cán bộ công chức Ban, ký giao ước thi đua năm 2021. Xây dựng kế hoạch thực hiện các phong trào thi đua, công tác thi đua khen thưởng năm 2021 của Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Hoạt động của Ban Dân vận các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với MTTQ và các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành tốt chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tập trung lao động sản xuất, thực hiện tốt các biện pháp phòng, tránh rét và phòng chống dịch bệnh trên các đàn gia súc, gia cầm; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người nghèo dịp Tết Nguyên đán; chủ động nắm tình hình nhân dân trước, trong và sau Tết năm 2021. Tham mưu cho Thường trực Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy triển khai chương trình công tác dân vận, công tác tôn giáo và quy chế dân chủ năm 2021; triển khai kế hoạch thực hiện Quy chế tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền năm 2021. Phân công cán bộ đi cơ sở nắm tình hình nhân dân. Dự và chỉ đạo hội nghị tuyên vận tại các xã được phân công phụ trách, kịp thời nắm bắt tình hình, tư tưởng, tâm tư của nhân dân.

Một số nhiệm vụ chủ yếu tháng 03 năm 2021

- Tiếp tục nắm tình hình nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo, hoạt động của các chức sắc, chức việc và các tín đồ trên địa bàn thông qua hệ thống dân vận các cấp và ngành liên quan. Quan tâm tình hình Nhân dân đối với công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.

- Tham mưu Tỉnh ủy: Tổ chức hội nghị sơ kết chỉ thị số 33-CT/TU ngày 30/10/2017 của Tỉnh ủy Lào Cai về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai; báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mớ ; đánh giá thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 09/01/2016 của Ban Bí thư (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất”; Tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TW ngày 15/12/2000 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư (khóa X) về “Đề án nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”; thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo, Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ tỉnh.

- Xây dựng các đề án nhánh về công tác dân tộc, tôn giáo; về “Dân vận khéo”, công tác dân vận chính quyền trong Đề án số 17-ĐA/TU, giai đoạn 2021-2025. Chỉ thị về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025.

- Tổ chức tổng kết chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, các ngành đã ký kết năm 2020.

- Xây dựng Kế hoạch công tác dân vận thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

- Tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận quý I/2021.

Đặng Nguyệt
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 131
  • Trong tuần: 967
  • Tất cả: 331,655
Đăng nhập