Đảng bộ tỉnh Lào Cai tiếp tục đổi mới công tác dân vận của đảng, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa đảng với dân
Lượt xem: 75

Công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước; là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Đặc biệt là trong giai đoạn phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế hiện nay, có rất nhiều vấn đề mới đặt ra tác động đến tư tưởng, tình cảm, niềm tin và đời sống của nhân dân thì yêu cầu đối với công tác dân vận ngày càng cao hơn, đòi hỏi đổi mới cả về quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, cả phương thức tiến hành công tác dân vận, hướng mạnh công tác dân vận về cơ sở, theo hướng thiết thực, tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Trong những năm qua, Đảng bộ tỉnh Lào Cai luôn coi trọng công tác dân vận; sau khi Trung ương ban hành Nghị Quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Chương trình hành động số 127-CTr/TU, ngày 7/8/2013 thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, với 07 nhóm nhiệm vụ giải pháp thực hiện; đồng thời, chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc tổ chức quán triệt và xây dựng chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết, định kỳ sơ kết đánh giá kết quả thực hiện. Trên cơ sở đó, công tác dân vận trên địa bàn tỉnh tiếp tục được tăng cường và đổi mới gắn với phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ góp phần thực hiên có hiệu quả cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy, sự điều hành quản lý của các cấp chính quyền, các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh, đã đạt được kết quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Các cấp ủy, tổ chức đảng ngày càng coi trọng việc lắng nghe, nắm tình hình và giải quyết nguyện vọng chính đáng, quan tâm giải quyết những bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn tỉnh, tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy với Nhân dân (từ năm 2014 đến năm 2020, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, các ngành trong toàn tỉnh đã tổ chức được 4.091 cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân theo hình thức hội nghị riêng); động viên Nhân dân tham gia xây dựng hệ thống chính trị, phát triển đất nước; góp phần tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân.

Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước được quan tâm, đẩy mạnh. Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Chỉ thị 18-CT/TU ngày 15/9/2016 về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp tỉnh Lào Cai”, cùng với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Các cấp chính quyền đã kịp thời ban hành đồng bộ hệ thống các cơ chế, chính sách trên các lĩnh vực, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Tập trung cải cách hành chính, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan hành chính Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp; tạo thuận lợi cho nhân dân đến tiếp xúc và giải quyết công việc. Hằng năm, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản nhằm tăng cường công tác dân vận của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội; làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào thi đua “Dân vận khéo” được mở rộng về phạm vi và đối tượng, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả.

Các lực lượng vũ trang trong tỉnh thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp vận động quần chúng, vận động Nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; không buôn bán hàng cấm qua biên giới, không di cư tự do, tích cực tham gia bảo vệ an ninh biên giới; tăng cường tuần tra song phương, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm Hiệp định về quy chế quản lý biên giới… góp phần nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng, tạo sức mạnh chính trị vững chắc trong thực hiện nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân vận còn có những hạn chế, bất cập: Một số nơi nhận thức về công tác dân vận  chưa đầy đủ; việc thể chế hóa, cụ thể hóa một số chủ trương, nghị quyết của Đảng liên quan đến công tác dân vận chưa kịp thời. Việc nắm bắt, đánh giá, dự báo tình hình, nhất là tình hình Nhân dân trước những sự kiện, tình huống phát sinh ở những lĩnh vực, địa bàn phức tạp có lúc, có nơi chưa đáp ứng được yêu cầu...

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác dân vận trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, các cấp cấp uỷ, chính quyền cần chú trọng quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục tăng cường đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đường lối, chủ trương công tác dân vận của Đảng, chú trọng việc tổ chức triển khai quán triệt sâu sắc các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước liên quan đến cuộc sống người dân phải sát thực tiễn, khả thi.

2. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động; nắm chắc tình hình và những vấn đề bức xúc trong Nhân dân để có nội dung, hình thức tuyên truyền sát với thực tiễn, có tính thuyết phục cao, tạo sự đồng thuận xã hội. Chú trọng phát huy vai trò của đội ngũ người có uy tín trong tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn.

3. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp, trọng tâm là tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”; Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng  Chính phủ về “tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới” gắn với quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các chủ trương, quan điểm của Đảng về công tác dân vận; đẩy mạnh công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp theo Quy chế số 17-QC/TU, ngày 04/12/2019 của Tỉnh ủy; thực hiện công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Nhân dân theo đúng quy định của pháp luật.

4. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng theo hướng sát cơ sở, thực chất, hiệu quả. Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. Tăng cường công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội với các cơ quan nhà nước; kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết các chủ trương, đường lối của Đảng liên quan đến đời sống Nhân dân, giải quyết kịp thời, hiệu quả những điểm nóng, phức tạp trong cộng đồng dân cư.

5. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong toàn hệ thống chính trị, động viên các tầng lớp Nhân dân tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, giữ vững quốc phòng, an ninh; phát huy mọi tiềm năng, trí tuệ trong Nhân dân đóng góp cho xã hội, cho đất nước; biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, trong hoạt động vận động Nhân dân, thực hiện công vụ, cải cách hành chính; tích cực tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình về công tác dân vận.

                                                

Lý Thị Vinh - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 157
  • Trong tuần: 993
  • Tất cả: 331,681
Đăng nhập