Hướng dẫn số 24-HD/BDVTU ngày 06/9/2014 triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI)
Số ký hiệu văn bản 24-HD/BDVTU
Ngày ban hành 05/12/2014
Ngày hiệu lực 05/12/2014
Trích yếu nội dung Hướng dẫn số 24-HD/BDVTU ngày 06/9/2014 triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI)
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Lý Seo Dìn
Tài liệu đính kèm ff82d51cdc649f1bfd967d17040802b7141205164512306424danvan.PDF