Cấp ủy chính quyền các cấp tiếp tục phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương
Lượt xem: 318

Năm 2020, tiếp tục nhận thức rõ tầm quan trọng của việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn tỉnh đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục.  

Ngay từ đầu năm, các cấp ủy đã kịp thời ban hành văn bản triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc lãnh đạo, chỉ đạo phát huy dân chủ trong chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; trong thực hiện Nghị quyết của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình hành động số 111-CTr/TU, ngày 16/01/2017 về thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ triển khai thực hiện Quyết định 217- QĐ/TW về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”, Quyết định 218-QĐ/TW “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và  nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”… Đổng thời, đẩy mạnh công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp theo Quy chế số 17 - QĐ/TU, ngày 04/12/2019 của Tỉnh ủy, từ đó kịp thời tiếp thu các ý kiến kiến nghị của nhân dân về các vấn đề phát sinh ở cở sở để chỉ đạo giải quyết, trong năm, đã có 458 cuộc tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân của người đứng đầu ấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh được tổ chức, với hàng ngàn lượt ý kiến đ ã được tiếp thu và giải đáp.

Chính quyền các cấp tiếp tục mở rộng các hình thức phát huy vai trò dân chủ của nhân dân trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, các chương trình dự án, lắng nghe ý kiến của nhân dân đồng thời mở rộng dân chủ bàn bạc để nhân dân tự nguyện tham gia đóng góp trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch triển khai thực hiện “Năm dân vận khéo - 2020”; chú trọng công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, trong năm 2020, toàn tỉnh đã tiếp 2.931 lượt công dân = 3.754 người đến kiến nghị, phản ánh, tố cáo; tiếp nhận 3.734 đơn, trong đó đơn đủ kiện xử lý 2.344 đơn. Các cơ quan chức năng đã phân loại, xử lý, giải quyết các đơn thư thuộc thẩm quyền. Tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại đạt 81,48%, giải quyết đơn tố cáo đạt 78,72%.

Theo đó, việc thực hiện QCDC trên địa bàn tỉnh tiếp tục được duy trì theo nề nếp. Việc thực hiện QCDC ở các loại hình cơ sở đã từng bước thực hiện có hiệu quả, có chiều sâu, tác động tích cực đến công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền, đoàn thể quần chúng, tạo ra lề lối làm việc theo hướng dân chủ công khai, nâng cao tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh, cán bộ, đảng viên có phẩm chất, lối sống lành mạnh, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần tăng cường sự đoàn kết, đồng thuận của xã hội. Trong đó, việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân theo Pháp lệnh số 34 - PL/UBTVQH11, ngày 20/4/2001 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn luôn được các cấp, các ngành chú trọng thực hiện. Các nội dung của việc dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định. Các khoản thu nộp các loại quỹ, chương trình, dự án, các khoản huy động đóng góp và kết quả đóng góp của nhân dân tham gia xây dựng các công trình phúc lợi công cộng đều được thông báo trên loa truyền thanh, niêm yết công khai tại nhà văn hóa thôn, trung tâm học tập cộng đồng và tại các công trình được xây dựng; việc công khai các dự án, công trình đầu tư về xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất, hỗ trợ sản xuất cho hộ nghèo, vay vốn phát triển sản xuất; các chủ trương, chính sách an sinh xã hội, các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, BHYT cho người nghèo; việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố… đều được đưa bàn bạc dân chủ, trực tiếp quyết định hoặc tham gia ý kiến trước khi cấp có thẩm quyền quyết định. Đặc biệt, thông qua hoạt động của ban thanh tra nhân dân và ban giám sát đầu tư của cộng đồng Nhân dân thực hiện tốt quyền giám sát của mình, góp phần phát hiện, kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, ngăn chặn và xử lý kịp thời công tác quản lý, các hoạt động đầu tư không đúng quy hoạch, các việc làm sai quy định, gây thất thoát, lãng phí vốn và tài sản nhà nước....

Có thể khẳng định, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; được thể hiện rõ nét qua kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng các mục tiêu kế hoạch của tỉnh đã được triển khai thực hiện ở mức cao nhất. Tăng trưởng kinh tế cả năm đạt 6,55% đứng thứ 2 so các tỉnh trong vùng Trung du, Miền núi phía Bắc (số liệu công bố của Tổng cục Thống kê). Sản xuất nông nghiệp thực hiện đúng khung thời vụ (tổng sản lượng lương thực có hạt tăng 2,7% so cùng kỳ, các cây trồng chủ lực đều có năng suất, sản lượng tăng so CK), diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được mở rộng với hiệu quả kinh tế cao, chăn nuôi phát triển ổn định, công tác bảo vệ và xã hội hóa trồng rừng mới được tích cực triển khai (bằng 180% so CK). Chương trình xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh triển khai, đã hoàn thành vượt mục tiêu cả giai đoạn 2016 - 2020 với 57/127 xã hoàn thành tiêu chí xây dựng NTM; giảm nghèo đạt kết quả tốt (hiện còn: 8,2%, giảm 3% so với năm 2019). Quốc phòng, an ninh trên địa bàn được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm./.

Thanh Bình
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 1,015
  • Trong tuần: 1,984
  • Tất cả: 465,382
Đăng nhập