Kết quả thực hiện công tác dân vận của Đảng bộ thị xã Sa Pa quý I năm 2021
Lượt xem: 47

Trong quý I năm 2021, tình hình nhân dân trên địa bàn cơ bản ổn định, các tầng lớp nhân dân tin tưởng vào đường lối, chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ Thị xã, sự điều hành, quản lý của chính quyền các cấp. Nhân dân tích cực lao động, sản xuất và tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chủ động chuẩn bị các điều kiện vui chơi đón Xuân Tân Sửu lành mạnh, vui tươi, tiết kiệm và an toàn.

Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, các ngành trong toàn Thị xã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 20/01/2021 của Ban Thường vụ Thị ủy về tăng cường phòng chống dịch covid-19 và Chỉ thị số 07-CT/TU, ngày 26/1/2021 của Ban Thường vụ Thị uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an sinh xã hội trên địa bàn thị xã, tổ chức Tết năm 2021; Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thị xã Sa Pa. Thường xuyên quan tâm chỉ đạo hệ thống chính trị triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh. BTV Thị uỷ đã chỉ đạo UBND thị xã thành lập Ban Chỉ đạo và đội phản ứng nhanh tăng cường kiểm soát dịch bệnh; tạm dừng tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao và các Lễ hội truyền thống; vận động nhân dân hạn chế tụ tập đông người. Triển khai thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo tết cho các đối tượng chính sách trên địa bàn; thăm hỏi, chúc tết 18 đơn vị trực tết, thăm hỏi, tặng quà công nhân xí nghiệp môi trường đô thị, các hộ gia đình tái định cư năm 2021, chúc tết các xã, phường trên địa bàn, các đơn vị kết nghĩa với thị xã với tổng số tiền 178 triệu đồng.

Các lực lượng vũ trang bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương và tình hình địa bàn, tham mưu, đề xuất, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động để cán bộ và nhân dân nhận thức rõ về âm mưu, phương thức thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội các cấp có nhiều hoạt động hướng về cơ sở, đạt kết quả tích cực, góp phần thực hiện nhiệm vụ, kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn.

Ban dân vận Thị ủy tích cực công tác tham cho cấp ủy về công tác dân vận:   Bám sát Chương trình, kế hoạch công tác của Thị uỷ năm 2021 và hoàn thành tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền; tăng cường công tác nắm tình hình Nhân dân, đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động theo hướng sát cơ sở; ký kết các Chương trình, Quy chế  phối hợp công tác giữa Ban Dân vận với UBND thị xã và các cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, Công an, Quân sự, trong công tác vận động nhân dân.

Tham mưu cho Thường trực Thị uỷ tổ chức đánh giá 5 năm thực hiện Kế hoạch số 18-KH/TU, ngày 04/3/2016 cuả Tỉnh uỷ về tổ chức triển khai Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ chính trị khoá XI “ về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”.

Tham mưu cho 2 Ban chỉ đạo công tác tôn giáo và BCĐ thực hiện QCDC ban hành Chương trình công tác tôn giáo, thực hiện Quy chế dân chủ 2021; tham mưu kiện toàn các Ban Chỉ đạo, tham mưu các kế hoạch triển khai thực hiện công tác tôn giáo, QCDC, rà soát tình hình hoạt động của các tôn giáo, số lượng các tín đồ các tôn giáo của các xã, phường.

 Ban Dân vận Thị ủy Báo cáo tổng hợp ý kiến, đề xuất của cán bộ đảng viên và Nhân dân tại các cuộc tiếp xúc, đối thoại do Thường trực tổ chức; Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình phối hợp tăng cường công tác dân vận, giai đoạn 2016-2020; Thông báo kết quả chấm điểm phân xếp loại hoạt động của BCĐ thực hiện QCDC các xã, phường và các cơ quan đơn vị năm 2020; báo cáo kết quả tuyên truyền, vận động đợt 1 thực hiện GPMB Dự án Công viên Văn hoá Mườmg Hoa và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác 1902 năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021.

Với những kết quả đạt được trong Quý I/2021, Ban Dân vận thị ủy Sa Pa xác định rõ những nhiệm vụ trong tâm công tác trong Quý II/2021 tập trung chủ yếu một số  nhiệm vụ cụ thể:

 Công tác nắm tình hình Nhân dân: Nắm chắc tình hình Nhân dân, tình hình dân tộc, hoạt động của các tổ chức tôn giáo; tiếp tục theo dõi đôn đốc việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về dân tộc, tôn giáo, giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến dân tộc, tôn giáo; Nắm tình hình, theo dõi, tổng hợp báo cáo công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, MTTQ, các đoàn thể, hội quần chúng trên địa bàn thị xã; kết quả việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch của tỉnh, của thị xã liên quan đến công tác dân vận.

 Tham mưu trình Thường trực Thị ủy: ban hành Kế hoạch “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn thị xã Sa Pa, giai đoạn 2021-2025” (thực hiện Chỉ thị của Tỉnh ủy); kế hoạch thực hiện 02 Đề án thành phần thuộc Đề án số 17 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI và Đề án số 11 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Sa Pa khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; kết quả thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TU, ngày 28/3/2014 của Tỉnh ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Lào Cai”; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 19/4/2011 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc ngăn chặn tình trạng di cư tự do trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 07/5/2012 của Tỉnh ủy về “Thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trên địa bàn tỉnh”;tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 07-KL/TW, ngày 20/6/2011 của Ban Bí thư (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 62-CT/TW ngày 08/11/1995 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VII) về “Tăng cường công tác người Hoa trong tình hình mới”; kế hoạch và thực hiện tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân theo định kỳ của Thị uỷ (01 cuộc với Hội viên Hội Nông dân và 01 cuộc với Nhân dân xã Bản Hồ).

 Phối hợp triển khai kế hoạch và chỉ đạo các chi, đảng bộ tiếp tục triển khai mô hình "Dân vận khéo" và tuyên truyền vận động nhân triển khai mô hình "xanh, sạch, đẹp, sáng" của hệ thống chính trị. Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ năm 2021. Phối hợp xây dựng Kế hoạch thực hiện hoạt động dân vận giữa Ban dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các xã, phường tại 05 thôn đặc biệt khó khăn theo Kế hoạch công tác năm 2021.

Hà Dinh
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 94
  • Trong tuần: 930
  • Tất cả: 331,618
Đăng nhập