Kết quả công tác dân vận tỉnh Lào Cai 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021
Lượt xem: 231

Trong 6 tháng đầu năm 2021, tình hình Nhân dân trên địa bàn tỉnh ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước; phấn khởi trước các sự kiện chính trị quan trọng của địa phương, đất nước (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026) thành công tốt đẹp. Nhân dân yên tâm, hăng hái lao động sản xuất, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do tỉnh và Trung ương phát động.

Cấp ủy các cấp chỉ đạo Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp tăng cường nắm tình hình cơ sở, chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo, phòng chống tình trạng phụ nữ đi khỏi địa phương, phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành pháp luật, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện nghiêm túc việc phòng chống dịch bệnh Covid -19. Đề ra các biện pháp, giải pháp tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021.

Tỉnh ủy đã chỉ đạo các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai (01/10/1991-01/10/2021); tiến hành sơ kết, tổng kết một số chủ trương của Trung ương và của tỉnh về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo. Chỉ đạo thực hiện Quy chế tiếp xúc đối thoại trực tiếp với Nhân dân Tính đến tháng 6/2021, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức được 176 cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với 10.948 người tham gia, trong đó: Cấp tỉnh 01 cuộc/120 người; cấp huyện 16 cuộc/1.770 người; cấp xã, phường, thị trấn 169 cuộc/9.058 người tham gia. Tổ chức cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI và Văn kiện Đại hội XIII của Đảng trên mạng Internet; tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đặc biệt trong công tác tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh và đối ngoại đúng chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh thực hiện tốt công tác giám sát tình hình giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Hội đồng Nhân dân tỉnh giữa các kỳ họp; giám sát việc triển khai thực hiện các quy định liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân; rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những văn bản không phù hợp, hết hiệu lực thi hành. Hội đồng Nhân dân tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri, tập hợp ý kiến, tâm tư nguyện vọng và những yêu cầu chính đáng của Nhân dân được báo cáo tại kỳ họp. Tham gia lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Chính quyền các cấp, các cơ quan nhà nước trong tỉnh đã cụ thể hóa kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh để thực hiện công tác dân vận, trọng tâm là thực hiện những giải pháp chủ yếu điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục triển khai việc thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Chỉ thị số 18-CT/TU, ngày 15/9/2016 của Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp tỉnh Lào Cai". Các ngành chức chức năng đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Thực hiện tốt công tác phối hợp với MTTQ và các đoàn thể qua các chương trình hoạt động theo quy chế; phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân.

Các lực lượng vũ trang trong tỉnh bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương và tình hình địa bàn; tham mưu, đề xuất, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động để cán bộ và nhân dân nhận thức rõ về âm mưu, phương thức thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, công tác chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch Covid-19; tích cực tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Công tác dân vận của các cơ quan tư pháp, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cở nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ; tổ chức các buổi tuyên truyền, giáo dục pháp luật và ý thức tuân thủ pháp luật tới cán bộ, đảng viên và nhân dân trong ngành Tư pháp. Chỉ đạo thực hiện và quản lý tốt hoạt động trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, cải cách tư pháp; thực hiện tranh tụng tại phiên tòa theo luật định. Công tác điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để oan sai, không để lọt tội phạm. Bảo đảm quyền tự do, dân chủ của công dân trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án theo đúng quy định của pháp luật. Giải quyết đúng thời hạn, đúng pháp luật công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tố tụng. 

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo chương trình, kế hoạch công tác năm 2021 đề ra. Cùng với các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh tích cực truyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh như: 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Xuân Tân Sửu; 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2021); 74 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai (05/3/1947-05/3/2021), kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021); 135 năm ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 - 01/5/2021); 73 năm ngày Truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai (02/4/1948 - 02/4/2021); tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tăng cường các biện pháp và cử cán bộ trực tiếp nắm tình hình cơ sở, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực lao động sản xuất, chủ động phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Ban Dân vận các cấp, nắm chắc tình hình nhân dân, dân tộc, tôn giáo, hoạt động của chức sắc, tín đồ tôn giáo tại các huyện, thị xã, thành phố. Chỉ đạo nắm tình hình Nhân dân, báo cáo kết quả nắm tình hình trước, trong và sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tham mưu Tỉnh ủy: Xây dựng Kế hoạch, tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa Thường trực Tỉnh ủy với Nhân dân huyện Bảo Thắng; tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU, ngày 30/10/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cấp ủy chính quyền các cấp trong việc phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai; đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Kế hoạch số 18-KH/TU, ngày 04/3/2016 về tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 120 - KL/TW, ngày 7/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC cơ sở; đánh giá sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị số 18 - CT/TW, về công tác tôn giáo; đánh giá 05 năm thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 09/01/2016 của Ban Bí thư (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất”; tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội nông dân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa” và tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 3/12/2009 của Ban Bí thư TW (khóa X) về “Đề án nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”; đánh giá thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 28/3/2014 của Tỉnh ủy Lào Cai về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Lào Cai”; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 19/4/2011 của Tỉnh ủy về việc "Ngăn chặn tình trạng di cư tự do trên địa bàn”; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 15/7/2016 của Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người cao tuổi"; xây dựng Đề án “Đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng mô hình Dân vận khéo ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 - 2025”; xây dựng Chỉ thị về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025”; xây dựng Kế hoạch “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025”; Quy định về việc “Thực hiện công tác dân vận trong thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Lào Cai”. Tham mưu Ban chỉ đạo Công tác tôn giáo tỉnh, Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh ban hành Quy chế hoạt động, Thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên và chương trình công tác năm 2021; xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn về công tác tôn giáo và quy chế dân chủ ở cơ sở; kiện toàn thành viên các Ban chỉ đạo.

Ban Dân vận tổ chức thăm, chúc tết, tặng quà các Đồn Biên phòng, các cá nhân, cơ quan, đơn vị nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu tại các huyện. Tổ chức 09 hội nghị tuyên truyền chính sách dân tộc, tôn giáo cho khoảng 1.300 lượt người là đội ngũ người có uy tín tại các huyện. Tổ chức tuyên truyền trước bầu cử 9 hội nghị với khoảng 1.300 lượt người tham gia tại 5 huyện, thị xã. Biên soạn 02 cuốn tài liệu: “Một số văn bản về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ ở” và “Một số văn bản về tín ngưỡng, tôn giáo và những nội dung cơ bản về tín ngưỡng, tôn  giáo trên địa bàn tỉnh” làm tài liệu tuyên truyền cho cơ sở.

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án số 17 - ĐA/TU của Tỉnh ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền, vận động tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020 - 2025” và năm 2021. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân vận với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và các ngành năm 2020; ký kết chương trình phối hợp tăng cường công tác dân vận giai đoạn 2021-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy về chủ trương, lãnh chỉ đạo công tác vận động quần chúng ở một số lĩnh vực còn hạn chế; việc nắm bắt tình hình, thông tin báo cáo, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, tư tưởng nhân dân ở một số cơ sở còn chưa kịp thời.

Hoạt động của hệ thống dân vận ở một số nơi chưa chủ động, còn trông chờ vào sự chỉ đạo của cấp ủy. Công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy về chủ trương, lãnh chỉ đạo công tác vận động quần chúng ở một số lĩnh vực còn chưa kịp thời.

Sự phối hợp hoạt động giữa các cấp, các ngành, giữa các đoàn thể, hội quần chúng một số mặt chưa hiệu quả, nhất là sự phối hợp công tác nắm và dự báo tình hình nhân dân của hệ thống dân vận. Khối dân vận cơ sở ở một số nơi vẫn còn chưa chủ động trong công việc. Một số địa phương vẫn còn tình trạng phụ nữ đi khỏi địa phương, tảo hôn, người dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê; hoạt động của các tôn giáo ngoài chương trình đăng ký vẫn còn xảy ra ở một số nơi…

 Một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện tốt trong 6 tháng cuối năm 2021 như sau:

Hệ thống dân vận các cấp tăng cường nắm tình hình nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo, hoạt động của chức sắc, tín đồ tôn giáo, nhất là hoạt động trong dịp lễ trọng của các tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Tham mưu cấp ủy báo cáo đánh giá sơ kết, tổng kết các văn bản của Trung ương, tỉnh về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo; các đề án, chỉ thị, quy định về công tác dân vận.

Thực hiện các tốt các chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị.

Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động dân vận chào mừng 91 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2021).

Tham mưu Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo, Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ tỉnh thực hiện tốt công tác tôn giáo, quy chế dân chủ ở cơ sở./.

Lý Thị Vinh
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 994
  • Trong tuần: 1,963
  • Tất cả: 465,361
Đăng nhập