Công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Lào Cai sau 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X)
Lượt xem: 369

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 290-QĐ/TW, Tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện, đồng thời ban hành Quyết định số 123-QĐ/TU, ngày 24/01/2011 về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc, đảng đoàn, ban cán sự đảng, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện, qua quá trình triển khai thực hiện đã góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về vị trí vai trò của công tác dân vận đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Hàng năm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đảng bộ trực thuộc và các tổ chức cơ sở Đảng đã đưa công tác dân vận vào chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy. Trong 10 năm qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 02 nghị quyết, 22 chỉ thị, 14 quyết định, 14 quy định, 27 kết luận, 02 đề án có liên quan đến công tác vận động quần chúng. Để Quy chế công tác dân vận được triển khai thực hiện có hiệu quả, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã phối hợp với Trường Chính trị tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố hàng năm mở các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận, trong đó có nội dung Quy chế về công tác dân vận cho cán bộ phụ trách công tác dân vận của các cơ quan, đơn vị và trưởng, phó ban tuyên vận xã, phường, thị trấn và cán bộ đoàn thể các cấp trên địa bàn; đồng thời chỉ đạo hệ thống dân vận các cấp triển khai có hiệu quả Quy chế dân vận của hệ thống chính trị; tăng cường bám sát cơ sở, nắm tình hình tư tưởng Nhân dân, công tác dân tộc, tôn giáo, báo cáo và tham mưu cấp uỷ giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh. Hàng quý Thường trực Tỉnh ủy, huyện, thành, thị ủy tổ chức giao ban khối dân vận; 6 tháng và hàng năm cấp ủy các cấp đều tổ chức làm việc với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Tổ chức các cuộc tiếp xúc đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị với Nhân dân, từ năm 2016 - 2020, toàn tỉnh đã tổ chức được trên 2.401 cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân, thông qua tiếp xúc đối thoại người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã trả lời, giải quyết nhiều ý kiến bức xúc của người dân, qua đó tạo sự tin tưởng của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh thường xuyên quán triệt các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và các văn bản về công tác dân vận. Định hướng lãnh đạo, chỉ đạo để các kỳ họp HĐND tỉnh bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là các vấn đề liên quan đến người dân. Kịp thời ban hành nghị quyết về các cơ chế, chính sách để cụ thể hóa chủ trương của Đảng, nhất là các nghị quyết về hỗ trợ đời sống, khuyến khích sản xuất, thực hiện chính sách an sinh xã hội, đối tượng hướng đến đông đảo quần chúng Nhân dân; Trong 10 năm qua, HĐND tỉnh đã ban hành trên 400 nghị quyết, trong đó có 43 nghị quyết quan trọng về đảm bảo an sinh xã hội cho Nhân dân. Nhiều nghị quyết đã phát huy hiệu quả, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, tạo động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế phát triển, đảm bảo an sinh xã hội. Tăng cường công tác giám sát theo chức năng, nhiệm vụ; trong 10 năm đã thực hiện trên 300 cuộc giám sát; thông qua việc giám sát đã nắm bắt được tình hình phát triển kinh tế - xã hội, những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc qua đó kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân. Đồng thời tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri, kịp thời lắng nghe kiến nghị, đề xuất của nhân dân và từng bước giải quyết những nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg ngày 21/9/2000, của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường công tác dân vận”; Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”; Chỉ đạo ban hành Quyết định số 1902/QĐ-UBND, ngày 01/6/2017 về việc ban hành Quy định thực hiện công tác dân vận trong thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Chỉ đạo phân cộng 01 đồng chí phó chủ tịch UBND tỉnh phụ trách công tác dân vận chính quyền; 9/9 huyện, thành phố, thị xã phân công đồng chí phó chủ tịch UBND phụ trách công tác dân vận của chính quyền và chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; các sở, ngành thuộc UBND tỉnh đều phân công một lãnh đạo phụ trách công tác dân vận. Chỉ đạo tập trung cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế "một cửa", “một cửa liên thông; đổi mới hoạt động quản lý điều hành theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức với phương châm gần dân, tôn trọng dân, có trách nhiệm với dân. Quan tâm thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân; trong 10 năm qua, các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh trung bình mỗi năm đã tiếp hơn 3.500 lượt công dân, tiếp nhận trên 1.000 đơn thư các loại, mỗi năm giải quyết đạt tỷ lệ trên 95%. Thực hiện tốt việc ký kết quy chế phối hợp với MTTQ, các đoàn thể về công tác vận động quần chúng. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội chỉ đạo tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua xây dựng mô hình “Dân vận khéo” trong quần chúng Nhân dân.

Lực lượng vũ trang các cấp đã kịp thời cụ thể hóa Quy chế của Tỉnh ủy thành Quy chế của từng đơn vị, củng cố kiện toàn các phòng, ban chuyên trách công tác dân vận. Hàng năm lực lượng vũ trang trên địa bàn đã phối hợp với Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể ký kết chương trình phối hợp trong công tác vận động quần chúng. Tổ chức phối hợp thực hiện hiệu quả công tác dân vận trong thực hiện phong trào “Dân vận khéo”, “Quân đội chung tay xây dựng nông thôn mới”. Tăng cường các hoạt động kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các tổ, đội công tác dân vận trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở, kết hợp với huấn luyện, hành quân dã ngoại làm công tác dân vận giúp Nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo,... qua đó củng cố, tăng cường tình đoàn kết quân dân, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân đã cụ thể hóa Quy chế thành chương trình, kế hoạch phù hợp với từng tổ chức, gắn việc triển khai thực hiện Quy chế với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường hướng về cơ sở, chăm lo đến lợi ích thiết thực của đoàn viên, hội viên, kịp thời phản ánh những vấn đề liên quan đến lợi ích chính đáng của Nhân dân với Đảng, Nhà nước. Tập trung triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khoá XI). Chú trọng phát triển tổ chức, đa dạng hóa các hình thức vận động quần chúng; tỷ lệ tập hợp hội viên các đoàn thể toàn tỉnh tăng bình quân trên 2%/năm (hiện nay Ủy ban MTTQ tỉnh có 80 vị ủy viên MTTQ cấp tỉnh; tỷ lệ tập hợp hội viên tham gia tổ chức Hội CCB đạt 95%, Hội Nông dân đạt trên 80%, Hội phụ nữ đạt 76%, Đoàn thanh niên trên 70%...). Quan tâm triển khai thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, từ năm 2010-2020, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể các cấp đã phối hợp tổ chức được trên 700 cuộc giám sát. Nội dung, chất lượng giám sát đã có chiều sâu, tập trung vào các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền với nhiều hình thức ngày càng mang lại hiệu quả thiết thực.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên trong quá trình thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị vẫn còn một số tồn tại đó là: Một số cấp ủy Đảng cơ sở chưa thực sự quan tâm lãnh đạo công tác dân vận; một bộ phận cán bộ cơ quan hành chính nhà nước trong quá trình thực hiện nhiệm vụ vẫn còn nặng về biện pháp hành chính, thiếu vận động, thuyết phục; việc thực hiện Quy chế dân chủ có lúc, có nơi vẫn còn hình thức; công tác tham mưu cho cấp uỷ Đảng về công tác vận động quần chúng, nhất là việc nắm tình hình nhân dân, phát hiện và giải quyết các vấn đề nảy sinh ở cơ sở có lúc, có việc chưa sâu sát, kịp thời. 

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 290-QĐ/TW trên địa bàn trong thời gian tới cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ, đó là: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25/02/2010 của Bộ chính trị và Quyết định số 123-QĐ/TU, ngày 24/01/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về Quy chế dân vận của hệ thống chính trị; Nâng cao chất lượng tham mưu của Ban Dân vận các cấp; Quan tâm thực hiện có hiệu quả các quy chế phối hợp, chương trình phối hợp giữa chính quyền với Ban Dân vận, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội; Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả, điều hành của chính quyền từ tỉnh đến cơ sở; thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo”; Tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể hướng về cơ sở, đa dạng hoá các hình thức tập hợp Nhân dân, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của quần chúng Nhân dân; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong hệ thống dân vận đảm bảo đủ số lượng từng bước nâng cao chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình kinh tế hội nhập sâu rộng của quốc tế và khu vực./.

Lý Seo Dìn
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 68
  • Trong tuần: 904
  • Tất cả: 331,592
Đăng nhập